21. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza – już czwar­ta nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu – róż­ni się nie­co od pozo­sta­łych. W tra­dy­cji Kościo­ła nazy­wa­my ją nie­dzie­lą Laeta­re, czy­li nie­dzie­lą rado­ści. W poło­wie Wiel­kie­go Postu Kościół wzy­wa wier­nych do rado­ści, aby wszy­scy podej­mu­ją­cy trud prze­mia­ny ser­ca wytrwa­li w tym nie­ła­twym codzien­nym wysił­ku.

2. We wto­rek, 24 mar­ca, obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Pola­ków ratu­ją­cych Żydów pod oku­pa­cją nie­miec­ką. Wybór daty nawią­zu­je do dnia, w któ­rym Niem­cy w 1944 roku w Mar­ko­wej zamor­do­wa­li rodzi­nę Ulmów: Józe­fa i Wik­to­rię oraz ich dzie­ci, wraz z ukry­wa­ją­cy­mi się u nich Żyda­mi.

3. Mimo że okres Wiel­kie­go Postu jest w litur­gii cza­sem uprzy­wi­le­jo­wa­nym i raczej nie obcho­dzi się w tym cza­sie żad­nych świąt i wspo­mnień, są jed­nak wyjąt­ki od tej regu­ły. Nale­ży do nich obchód uro­czy­sto­ści Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą będzie­my prze­ży­wa­li w naj­bliż­szą śro­dę, 25 mar­ca. W tę uro­czy­stość cele­bru­je­my począ­tek nasze­go odku­pie­nia. Syn Boży wcie­lił się w łono Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, aby wyzwo­lić nas spod pano­wa­nia grze­chu i zła. Pamię­taj­my tego dnia o modli­twie nie tyl­ko za poczę­te dzie­ci, ale rów­nież za ich mat­ki i ojców. Pro­śmy, aby życie było sza­no­wa­ne od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci.

4. Przy­po­mi­nam, że w tym szcze­gól­nym cza­sie, w któ­rym z racji epi­de­mii w świą­ty­ni nie może prze­by­wać jed­no­cze­śnie wię­cej niż 50 osób, każ­de­go dnia od połu­dnia otwar­ty jest nasz kościół i Kapli­ca Miło­sier­dzia. Zachę­cam wszyst­kich, któ­rzy prze­cho­dzą obok oraz tych, któ­rzy mają w sobie głę­bo­kie pra­gnie­nie spo­tka­nia się z Bogiem, aby weszli do świą­ty­ni i w ciszy pomo­dli­li się. Oka­zja do spo­wie­dzi św. każ­de­go dnia, rów­nież w nie­dzie­lę pół godzi­ny przed Mszą św. czy nabo­żeń­stwem. Sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia jest spra­wo­wa­ny w Kapli­cy Miło­sier­dzia. Zapra­szam tym gorę­cej, że w tym roku nie będzie dnia spo­wie­dzi św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów. Nie odkła­daj­my waż­nych ducho­wych spraw na potem. Jesz­cze bar­dziej niż o wła­sne cia­ło, trze­ba zadbać o swo­ją duszę.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Bóg zapłać za wszel­ką pomoc i wspar­cie. Dziś szcze­gól­nie dzię­ku­ję tym, któ­rzy z racji uza­sad­nio­nej nie­obec­no­ści na nie­dziel­nej Eucha­ry­stii wpła­ca­ją ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go na nasze kon­to.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 0

Komentowanie zostało zamknięte.