17. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pamię­taj­my, że naj­waż­niej­szym zada­niem w świę­tym cza­sie Wiel­kie­go Postu jest nasze nawró­ce­nie. Cho­dzi o nawró­ce­nie we wszyst­kich wymia­rach nasze­go życia oso­bi­ste­go, rodzin­ne­go i spo­łecz­ne­go. Potrze­ba wie­le poko­ry i sil­nej wia­ry w Boże miło­sier­dzie. Nawró­ce­nie ma się doko­nać zwłasz­cza w naszym ser­cu.

2. Wiel­ki Post jest cza­sem dobrych posta­no­wień, odwró­ce­nia się od zła i czy­nie­nia dobra. War­to, żeby te posta­no­wie­nia mia­ły bar­dzo kon­kret­ny wymiar. Niech to będzie codzien­na dodat­ko­wa chwi­la prze­zna­czo­na na lek­tu­rę Pisma Świę­te­go, na roz­my­śla­nie męki i śmier­ci Pana Jezu­sa, na modli­twę i zasta­no­wie­nie się nad wła­snym życiem oraz postę­po­wa­niem. Zachę­cam, by każ­de­go dnia o godz. 20.30 w domach cały­mi rodzi­na­mi odma­wia­no róża­niec pro­sząc o zdro­wie i zatrzy­ma­nie epi­de­mii.

3. W tym roku mamy na wrze­sień zapla­no­wa­ne misje para­fial­ne, co mam nadzie­ję z pomo­cą Bożej Opatrz­no­ści prze­ży­je­my, nato­miast z powo­du zamknię­cia szkół w przy­szłym tygo­dniu nie odbę­dą się szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Odwo­ła­na zosta­ła rów­nież Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa.

4. W czwar­tek, 19 mar­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i opie­ku­na Pana Jezu­sa. Kie­dy wokół tyle trud­no­ści, codzien­nych kło­po­tów, war­to zwra­cać się o pomoc do Świę­te­go Józe­fa nie tyl­ko w dniu jego świę­ta, ale tak­że w każ­dy wto­rek szcze­gól­nie jemu poświę­co­ny. Świę­ty Józef jest też patro­nem dobrej śmier­ci. Według tra­dy­cji odszedł z tego świa­ta w ramio­nach same­go Pana Jezu­sa. Jego wsta­wien­nic­twu będzie­my zatem pole­cać wszyst­kich kona­ją­cych.

5. W duchu wiel­ko­post­nej soli­dar­no­ści wspie­raj­my w tym cza­sie dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­nych insty­tu­cji Kościo­ła, zwłasz­cza Cari­tas, któ­ra poma­ga naj­uboż­szym w całej Pol­sce oraz bied­nym Pola­kom na obczyź­nie. Przy­go­to­wa­ne zosta­ły skar­bon­ki na jał­muż­nę. Pro­szę wszyst­kich: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by włą­czy­li się w tę akcję.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną z zeszłej nie­dzie­li prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (2544,15 zł), rów­nież za te w koper­tach, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne bez­in­te­re­sow­nie pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne

Visits: 21

Komentowanie zostało zamknięte.