13. marca 2020 · Możliwość komentowania KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA DIECEZJALNEGO RYSZARDA KASYNY została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i dobro wier­nych, niniej­szym posta­na­wiam, że wska­za­nia zawar­te w Zarzą­dze­niu nr 1/2020 Rady Sta­łej KEP z dnia 12 mar­ca br. (w załą­cze­niu) obo­wią­zu­ją na tere­nie die­ce­zji pel­pliń­skiej.

W związ­ku z powyż­szym:

1.udzielam dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. włącz­nie, zgod­nie z p. 1 ww. zarzą­dze­nia Rady Sta­łej KEP;
2. wszyst­kie wizy­ta­cje i bierz­mo­wa­nia do dnia 29 mar­ca br. włącz­nie zosta­ją prze­nie­sio­ne na jesień 2020 r.; szcze­gó­ło­we ter­mi­ny zosta­ną poda­ne zain­te­re­so­wa­nym księ­żom pro­bosz­czom w póź­niej­szym cza­sie;
3. przy­po­mi­na się, iż odwo­ła­ne obec­nie reko­lek­cje szkol­ne — zgod­nie z pra­wem oświa­to­wym  — moż­na, w mia­rę moż­li­wo­ści, zor­ga­ni­zo­wać w szko­łach w innym ter­mi­nie, któ­ry pro­bosz­czo­wie powin­ni usta­lić z dyrek­to­ra­mi szkół;
4. cele­bra­cja die­ce­zjal­na XXXV Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży zosta­je prze­nie­sio­na z Nie­dzie­li Pal­mo­wej, 5 kwiet­nia br. w Koście­rzy­nie na obcho­dy „Przy­sta­ni – warsz­ta­tów dla duszy” dnia 20 czerw­ca br. w Pel­pli­nie;
5. w cza­sie Mszy Świę­tych w modli­twie wier­nych nale­ży dodać wezwa­nie w inten­cji cho­rych, ich naj­bliż­szych i całej służ­by zdro­wia, a w cza­sie śpie­wa­nia Supli­ka­cji w inten­cji powo­łań dołą­czyć inten­cję o odda­le­nie cho­ro­by i powstrzy­ma­nie epi­de­mii.
 

 

+Ryszard Kasy­na 

Biskup Pel­pliń­ski

 

Pel­plin, 12 mar­ca 2020 r. 

Komentowanie zostało zamknięte.