09. lutego 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 lutego 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś na Eucha­ry­stii gro­ma­dzi nas Chry­stus w pią­tą nie­dzie­lę w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Pamię­taj­my, że nikt z nas ani cała nasza wspól­no­ta para­fial­na nie jest w sta­nie pogłę­bić swo­jej wię­zi z Panem Bogiem bez Eucha­ry­stii. Dopie­ro kar­miąc się praw­dzi­wą Miło­ścią, każ­dy chrze­ści­ja­nin uczy się ofiar­ne­go życia.

2. We wto­rek, 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us w Gro­cie Mas­sa­biel­skiej. Wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. To świę­to łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Tego dnia szcze­gól­nie zapra­szam do modli­twy za cho­rych i cier­pią­cych z naszych rodzin i para­fii.

3. W pią­tek, 14 lute­go, obcho­dzi­my świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogło­sił ich współ­pa­tro­na­mi Euro­py.

4. Tego same­go dnia tra­dy­cja wspo­mi­na Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż mimo tor­tur nie chciał wyrzec się Chry­stu­sa. Wspo­mi­na­ny jest jako m.in. patron zako­cha­nych. Niech to będzie oka­zja tak­że do modli­twy, podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za miłość, któ­rą nas obda­rzył, i za bli­skich, któ­rzy nas kocha­ją. Pamię­taj­my też o narze­czo­nych z naszej wspól­no­ty para­fial­nej i pro­śmy, aby ich wza­jem­na miłość umac­nia­ła się i aby z Bogiem weszli na wspól­ną dro­gę życia.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia są rów­nież albu­my o Pry­ma­sie Tysiąc­le­cia, kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim.

6. Wszyst­kim, któ­rzy obcho­dzą w zbli­ża­ją­cych się dniach imie­ni­ny, uro­dzi­ny czy jubi­le­usze, życzę wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki Świad­ków Miło­sier­dzia.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach kościo­ła, za hoj­ne dodat­ko­we ofia­ry w koper­tach na ten cel, za wszel­ką indy­wi­du­al­ną pomoc i wspar­cie dla naszej para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i ludz­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 3

Komentowanie zostało zamknięte.