09. lutego 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.02–16.02.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Bar­ba­ra Tuło­dziec­ka- 1 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław, Fran­cisz­ka i Ste­fa­nia Wie­se

11.00 dz-błag w 90 r. ur. Zofii

Pon NIE BĘDZIE MSZY ŚW.!!!

Wt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Pio­tra

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Śr 17.30 + Jan Guzin­ski- r. śm

Czw 9.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka

Pt 17.30 + Tade­usz Mruk- 1 r. śm.

18.00 + Marian Kak- z ok. ziem­skich ur. oraz Tere­sa, Wale­rian i Paweł

Sob 16.30 + Edmund Kieł­pin­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30 + Wła­dy­sław Kowal­ski i rodzi­ce z ob. stron

Ndz 7.45 + Jan Beger

9.30 + Maria i Kazi­mierz Mar­czyk, Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy

11.00 + Marian­na i Fran­ci­szek Lipiń­scy oraz z rodzi­ny

Visits: 15

Komentowanie zostało zamknięte.