03. lutego 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 lutego 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

l. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, 2 lute­go, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, w naszej pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. W Jero­zo­li­mie to świę­to obcho­dzo­no już w V wie­ku i łączo­no je z pro­ce­sją ze świe­ca­mi. Od X wie­ku upo­wszech­nił się zwy­czaj bło­go­sła­wie­nia w tym dniu świec. Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go uka­zu­je nam Chry­stu­sa – Świa­tłość świa­ta. Przy­nie­sio­na przez nas świe­ca ma przy­po­mi­nać, że Chry­stus nie­ustan­nie oświe­ca dro­gi nasze­go życia.

2. W wyda­rze­niu Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go wyjąt­ko­wa jest też obec­ność star­ców Syme­ona i Anny. Dla­te­go dziś modli­my się w inten­cji ludzi w pode­szłym wie­ku.

3. W świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go w Koście­le powszech­nym obcho­dzi­my usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – tego­rocz­ny jest już 24. z kolei. Naszą modli­twą obej­mu­je­my oso­by, któ­re odda­ły swo­je życie na służ­bę Panu Bogu i ludziom w zako­nach, zgro­ma­dze­niach i insty­tu­tach świec­kich. Pro­śmy też o licz­ne i świę­te powo­ła­nia do życia zakon­ne­go w naszych rodzi­nach i wspól­no­cie para­fial­nej. Niech nie zabrak­nie też wspar­cia mate­rial­ne­go dla klasz­to­rów klau­zu­ro­wych i domów zakon­nych.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek i pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa, pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Koście­le, tak­że z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. Z racji waż­nych zadań dusz­pa­ster­skich spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca w czwar­tek. Tego dnia kolek­ta na misje świę­te.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Są jesz­cze albu­my o kard. Wyszyń­skim.

6. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na, prze­zna­czo­na na nowy dach kościo­ła. Pole­cam ją waszej szcze­gól­nej ofiar­no­ści, skła­da­jąc jed­no­cze­śnie gorą­ce Bóg zapłać za wszel­ką indy­wi­du­al­ną pomoc i wspar­cie prze­ka­zy­wa­ne na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Uda­ło się już pozy­skać środ­ki na zakup 12 okien. Za wszel­kie dobro i ofiar­ność, a tak­że za zro­zu­mie­nie i poczu­cie naszej wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści za ducho­we i mate­rial­ne dzie­ła Kościo­ła, podzię­ku­ję jesz­cze osob­no w naj­bliż­szym cza­sie, w dniu spra­woz­da­nia poko­lę­do­we­go.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę obfi­to­ści Bożych darów.

8. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 1

Komentowanie zostało zamknięte.