25. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 26 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia, tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest w Koście­le jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych, usta­no­wio­ny w 1954 roku. Wie­my, jak strasz­na w skut­kach jest ta cho­ro­ba. Sta­raj­my się więc pomóc cho­rym na trąd, aby byli lecze­ni w posza­no­wa­niu ludz­kiej god­no­ści. Dziś na świe­cie trę­do­wa­ty­mi opie­ku­ją się głów­nie chrze­ści­jań­scy misjo­na­rze. Wspie­raj­my ich naszy­mi modli­twa­mi i ofia­ra­mi.

2. Dziś przy­pa­da też Dzień Isla­mu – pro­śmy Trój­je­dy­ne­go Boga – Pana wszyst­kich naro­dów, o świa­tło Ducha Świę­te­go, aby­śmy potra­fi­li patrzeć na sie­bie z miło­ścią i zro­zu­mie­niem, choć­by przez pamięć o naszym wspól­nym ojcu wia­ry – Abra­ha­mie.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę, 2 lute­go, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, w naszej pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. To pamiąt­ka obrzę­du, jakie­mu zgod­nie z żydow­skim pra­wem w czter­dzie­stym dniu po uro­dze­niu Pana Jezu­sa pod­da­li się Mary­ja i Józef. Zanie­śli Dzie­ciąt­ko do świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej, aby przed­sta­wić Je Bogu i zło­żyć ofia­rę. Tego dnia na uro­czy­stą litur­gię przy­nie­śmy świe­ce zwa­ne grom­ni­ca­mi. Zosta­ną one pobło­go­sła­wio­ne, aby przez cały rok, a zwłasz­cza w chwi­lach trwo­gi i cier­pie­nia, przy­po­mi­na­ły nam o Jezu­sie – Świa­tło­ści Naro­dów, któ­ry nie­ustan­nie oświe­ca dro­gi nasze­go życia. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. przyj­dą ze świe­ca­mi na Mszę św. o godz.11.00. Tego dnia kolę­dy dodat­ko­we na zgło­sze­nie.

4. Z ini­cja­ty­wy Świę­te­go Jana Paw­ła II świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go jest tak­że Świa­to­wym Dniem Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą obej­mie­my oso­by poświę­co­ne Bogu i ludziom w róż­nych zako­nach i zgro­ma­dze­niach. Tego dnia będzie­my pro­sić o licz­ne i świę­te powo­ła­nia do życia zakon­ne­go w naszych rodzi­nach i we wspól­no­cie para­fial­nej. Wes­prze­my też mate­rial­nie bory­ka­ją­ce się z trud­no­ścia­mi klasz­to­ry i domy zakon­ne.

5. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na naby­wać albu­my o Kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim, któ­ry 7 czerw­ca zosta­nie ogło­szo­ny bło­go­sła­wio­nym.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za te prze­zna­czo­ne na nowy dach kościo­ła oraz za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Plan kolę­dy (załącz­nik).

8. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 1

Komentowanie zostało zamknięte.