12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 12 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wspo­mnie­nie wyda­rze­nia nad Jor­da­nem, gdzie Pan Jezus przy­jął chrzest, a tak­że gdzie Bóg potwier­dził, że jest On Jego Synem, koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od jutra w litur­gii roz­po­czy­na się tzw. okres zwy­kły – w cią­gu roku. Jed­nak w naszej tra­dy­cji prze­dłu­ża­my śpie­wa­nie kolęd do 2 lute­go, czy­li do świę­ta Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go.

2. Wspo­mi­na­jąc chrzest Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, myśli­my tak­że o naszym chrzcie, któ­ry jest począt­kiem i fun­da­men­tem chrze­ści­jań­skie­go życia. Przy­ję­cie tego sakra­men­tu jest dla nas jed­no­cze­śnie wiel­kim zobo­wią­za­niem. Musi­my bowiem podą­żać dro­gą coraz więk­sze­go upo­dab­nia­nia się do Chry­stu­sa, to zna­czy kochać Go coraz wię­cej i uczyć się od Nie­go, jak kochać bliź­nich.

3. W pią­tek, 17 stycz­nia, obcho­dzi­my Dzień Juda­izmu. Spró­buj­my tego dnia szcze­gól­nie się­gnąć po Pismo Świę­te, aby tam szu­kać wspól­nych korze­ni naszej wia­ry i uczyć się od Abra­ha­ma, jak bez resz­ty zaufać Panu Bogu.

4. W dniach od 18 do 25 stycz­nia w Koście­le będzie trwał Tydzień Powszech­nej Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. „Powszech­nej”, gdyż w tym samym cza­sie podej­mu­ją ją wszyst­kie Kościo­ły chrze­ści­jań­skie. W to wiel­kie nawo­ły­wa­nie Kościo­ła do jed­no­ści włącz­my tak­że nasze oso­bi­ste modli­twy.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

6. Wszyst­kim, któ­rzy obcho­dzą w zbli­ża­ją­cych się dniach imie­ni­ny, uro­dzi­ny czy jubi­le­usze, życzę wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki Świad­ków Miło­sier­dzia.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, prze­zna­czo­ną na ogro­dze­nie czę­ści cmen­ta­rza, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we i te dodat­ko­we w koper­tach prze­zna­czo­ne na nowy dach kościo­ła oraz za wyko­na­ne pra­ce i ludz­ką życz­li­wość, a tak­że za zro­zu­mie­nie spraw naszej wspól­no­ty para­fial­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi.

8. W naszej para­fii trwa­ją dorocz­ne odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, tzw. kolę­da. Pamię­taj­my, że kapłan przy­cho­dzi do naszych domów i miesz­kań, a przede wszyst­kim do rodzin z Bożym bło­go­sła­wień­stwem. Pro­gram kolę­dy jest wywie­szo­ny w gablo­cie para­fial­nej. Moż­na go też zna­leźć na inter­ne­to­wej stro­nie para­fial­nej i naszym face­bo­oku.

9. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 0

Komentowanie zostało zamknięte.