12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 5 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my radość z naro­dze­nia Pań­skie­go, choć to już dru­ga nie­dzie­la po Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia.

2. Jutro, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień kolę­dy, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Pięk­ną tra­dy­cją zwią­za­ną z tą uro­czy­sto­ścią sta­je się też orga­ni­zo­wa­ny w naszych para­fiach Orszak Trzech Kró­li. W to wspól­no­to­we świę­to­wa­nie włą­cza się wie­le pol­skich rodzin, doro­słych i dzie­ci oraz wspól­not para­fial­nych. Jest to wspa­nia­ła publicz­na mani­fe­sta­cja wia­ry i rado­ści z przyj­ścia Zba­wi­cie­la na świat. Deka­nal­ny Orszak w Kamie­niu Kra­jeń­skim. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić świę­to Chrztu Pań­skie­go.

5. W naszej para­fii trwa­ją dorocz­ne odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, tzw. kolę­da. Pamię­taj­my, że kapłan przy­cho­dzi do naszych domów i miesz­kań, a przede wszyst­kim do rodzin z Bożym bło­go­sła­wień­stwem. Pro­gram kolę­dy jest wywie­szo­ny w gablo­cie para­fial­nej. Moż­na go też zna­leźć na inter­ne­to­wej stro­nie para­fial­nej i naszym face­bo­oku.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na, prze­zna­czo­na na nowe ogro­dze­nie czę­ści cmen­ta­rza. Pole­cam ją waszej szcze­gól­nej ofiar­no­ści, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za wszel­ką indy­wi­du­al­ną pomoc i wspar­cie prze­ka­zy­wa­ne na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go. Nadal gorą­co poszu­ku­je­my spon­so­rów i osób, któ­re prze­ka­żą daro­wi­znę na zakup okien do Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Uda­ło się już pozy­skać środ­ki na zakup 8 sztuk. Ofia­ry kolę­do­we będą w cało­ści prze­ka­za­ne na kapi­tal­ny remont dachu nasze­go kościo­ła, któ­ry wyce­nio­no na 499 tys. zł. Temat ten chcę omó­wić z każ­dą rodzi­ną pod­czas kolę­dy.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę obfi­to­ści Bożych darów.

9. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 1

Komentowanie zostało zamknięte.