06. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZW. 6 października 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Pan Jezus pod­kre­śla nie­oce­nio­ną moc wia­ry. W paź­dzier­ni­ko­wym cza­sie modli­twy różań­co­wej, roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce z życia Chry­stu­sa i Mat­ki Bożej, odra­dza­my i umac­nia­my naszą wia­rę. Niech nie zabrak­nie oso­bi­ste­go wysił­ku w pomna­ża­niu daru, któ­ry otrzy­ma­li­śmy na chrzcie św.

2. Tego­rocz­ny paź­dzier­nik został ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka nad­zwy­czaj­nym mie­sią­cem misyj­nym. Oka­zją do tego jest 100. rocz­ni­ca uka­za­nia się misyj­nej ency­kli­ki „Maxi­mum illud” papie­ża Bene­dyk­ta XV. Dla całe­go Kościo­ła ma to być czas zde­cy­do­wa­ne­go oży­wie­nia nasze­go zapa­łu do tego, by dzie­lić się wia­rą i Chry­stu­sem. To mie­siąc misyj­ne­go nawró­ce­nia Kościo­ła. Niech więc inten­cje misyj­ne będą obec­ne w naszej modli­twie wspól­nej i oso­bi­stej.

3. Jutro, 7 paź­dzier­ni­ka patro­nu­je nam Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Różań­co­wa. Na nabo­żeń­stwo i Mszę św. a potem na spo­tka­nie w Domu Kul­tu­ry zapra­szam cały Żywy Róża­niec.

4. Roz­po­czął się kolej­ny rok aka­de­mic­ki. Pra­cow­ni­kom nauko­wym i stu­den­tom życzy­my świa­tła Ducha Świę­te­go.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę Kościół w Pol­sce będzie obcho­dzić kolej­ny Dzień Papie­ski odby­wa­ją­cy się w tym roku pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Tego dnia w całej naszej Ojczyź­nie zbiór­ka ofiar na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”.

6. Zapra­szam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek i pamią­tek.

7. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów roz­po­czy­na­ją­ce­go się dziś tygo­dnia powie­rzam opie­ce Mat­ki Bożej Różań­co­wej.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a tak­że Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w trwa­ją­cych pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy płot cmen­tar­ny od stro­ny ple­ba­nii. Cze­ka­my na dokoń­cze­nie remon­tu i osta­tecz­ną wyce­nę prac zwią­za­nych z napra­wą, a tak­że w dużej ska­li budo­wą naszych orga­nów. Trwa­ją jesz­cze pra­ce kon­ser­wa­tor­skie. Fatal­ny stan instru­men­tu oraz gospo­dar­czy spo­sób napra­wy wyma­ga­ją jesz­cze cza­su. Para­fia nie otrzy­ma­ła żad­ne­go wspar­cia pod­mio­tów zewnętrz­nych i sama zma­ga się z tym wyzwa­niem. Dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie i pomoc.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.