01. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZW. 29 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. We wto­rek roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, mie­siąc różań­co­wy. Mary­ja w obja­wie­niach czę­sto zachę­ca­ła, aby­śmy odma­wia­li róża­niec. Idąc za Jej wezwa­niem, zachę­cam do codzien­ne­go roz­wa­ża­nia tajem­nic różań­co­wych pod­czas nabo­żeń­stwa, któ­re odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św., w sobo­tę o 18.00, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le, co tydzień po innej Mszy św. Dzie­ci i mło­dzież będą przy­cho­dzić na dodat­ko­we nabo­żeń­stwa różań­co­we dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie w ponie­dział­ki i piąt­ki na godz. 16.30, a w tym tygo­dniu wyjąt­ko­wo we wto­rek i pią­tek. Obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne są obraz­ki. Poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i wszyst­kich pozo­sta­łych chęt­nych we wto­rek przed każ­dym nabo­żeń­stwem. W tym roku Paź­dzier­nik będzie rów­nież w Koście­le powszech­nym nad­zwy­czaj­nym mie­sią­cem misyj­nym. Ser­decz­nie zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy i ofiar­no­ści na rzecz misji.

2. Poju­trze roz­po­czy­na się tak­że nowy rok aka­de­mic­ki. Pole­caj­my stu­den­tów i wykła­dow­ców szkół wyż­szych opie­ce Pana Jezu­sa, nasze­go jedy­ne­go boskie­go Nauczy­cie­la. Módl­my się, aby roz­wo­jo­wi inte­lek­tu­al­ne­mu mło­de­go czło­wie­ka zawsze towa­rzy­szył jego roz­wój ducho­wy.

3. W śro­dę na nabo­żeń­stwo, Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca zachę­cam do przy­ję­cia Komu­nii św. wyna­gra­dza­ją­cej miło­sier­ne­mu Ser­cu Jezu­sa za grze­chy całe­go świa­ta. O 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja. Odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00, a od 17.00 oka­zja do spo­wie­dzi św.

5. Za tydzień, w nie­dzie­lę 6 paź­dzier­ni­ka, o godz. 12.00 suma odpu­sto­wa ku czci Mat­ki Bożej Różań­co­wej w Kamie­niu Kra­jeń­skim.

6. Opie­ce Kró­lo­wej różań­ca św. pole­cam wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów.

7. Za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na pomoc dla para­fii ks. Grze­go­rza, za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, a tak­że za życz­li­wość para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz innych ksią­żek i pamią­tek.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.