22. września 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZW. 22 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Odczy­ta­na dzi­siaj Ewan­ge­lia zachę­ca nas do reflek­sji nad naszym sto­sun­kiem do dóbr docze­snych. Praw­dzi­wa wol­ność ser­ca, któ­rą pro­po­nu­je i ofia­ro­wu­je nam Chry­stus, pozwa­la nam bez­piecz­nie korzy­stać z ziem­skich dóbr, nie zatra­ca­jąc jed­no­cze­śnie wraż­li­wo­ści na dru­gie­go czło­wie­ka i spra­wy ducho­we.

2. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek wspo­mi­na­my św. Pio z Pie­trel­ci­ny, wytrwa­łe­go spo­wied­ni­ka i kie­row­ni­ka ducho­we­go. Zachę­cam do korzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty w naszej świą­ty­ni w dni powsze­dnie pól godzi­ny przed Mszą św.

3. Zapra­szam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej, a tak­że ksią­żek i pamią­tek wyło­żo­nych na sto­li­ku pod chó­rem.

4. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom roz­po­czę­te­go dziś tygo­dnia życzę wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa oraz pogo­dy ducha.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek, za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne czy wpła­ca­ne na kon­to a prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­ży­ciu tego­rocz­ne­go odpu­stu oraz za poczę­stu­nek w Domu Kul­tu­ry dla naszych gości, któ­rzy z nami byli w tym uro­czy­stym dniu. Tak bar­dzo dzi­siej­szy świat potrze­bu­je nasze­go świa­dec­twa wia­ry i bycia dla innych. Uczmy się tego zwłasz­cza od naszych Świad­ków Miło­sier­dzia oraz św. Micha­ła Archa­nio­ła. Im czło­wiek bar­dziej umie się dzie­lić, tym moc­niej zbli­ża się do Boga. Niech Bóg bło­go­sła­wi wszyst­kich przy­ja­ciół i dobro­dzie­jów, któ­rzy są szcze­rze zatro­ska­ni o ducho­we, a tak­że mate­rial­ne spra­wy Kościo­ła.

6. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.