09. września 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. 8 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W śro­dę, 11 wrze­śnia, przy­pa­da rocz­ni­ca tra­gicz­nych zama­chów w Nowym Jor­ku. Z powo­du nie­na­wi­ści 18 lat temu zgi­nę­ło tylu nie­win­nych ludzi. Chry­stus nie­ustan­nie poucza nas: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój…”.

2. Dzień 11 wrze­śnia to rów­nież wspo­mnie­nie pięk­ne­go wyda­rze­nia z 2016 roku, jakim była beaty­fi­ka­cja ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go.

3. Dziś o godz. 16.30 w Kamie­niu Kra­jeń­skim roz­po­czy­na się deka­nal­ny, mie­sięcz­ny kurs przed­mał­żeń­ski. Oso­by, któ­re w naj­bliż­szym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go, a nie ukoń­czy­ły takie­go przy­go­to­wa­nia, zobo­wią­za­ne są odby­cia tych nauk.

4. W sobo­tę, 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 15 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. dra Rafa­ła Bar­ciń­skie­go- ojca Duchow­ne­go WSD w Pel­pli­nie. Na sumę, a potem na 15.00 na Godzi­nę Miło­sier­dzia zakoń­czo­ną rów­nież pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two naszych „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.16.15 do 17.00.

Widząc dzia­ła­nie złych duchów w świe­cie, pra­gnę aby pozo­stał po nas kolej­ny trwa­ły- ducho­wy i mate­rial­ny znak. Nasza para­fia otrzy­ma­ła w tym roku dar w posta­ci reli­kwii z kawał­kiem ska­ły z Gro­ty obja­wień św. Micha­ła Archa­nio­ła w Gar­ga­no. Zamó­wio­na zosta­ła tak­że mar­mu­ro­wa figu­ra, któ­rą chce­my umie­ścić w Kapli­cy Miło­sier­dzia i modlić się po każ­dej Mszy św. do św. Micha­ła Archa­nio­ła. Gdy­byś ktoś mógł ufun­do­wać tę figu­rę to pro­szę o kon­takt.

5. Prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­cym w tym tygo­dniu imie­ni­ny, uro­dzi­ny i wszel­kie jubi­le­usze.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na zakoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W czwar­tek na godz.15.00 pro­szę o pomoc w grun­tow­nym sprzą­ta­niu kościo­ła i całe­go obej­ścia.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Od tego roku na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne będzie tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne pamiąt­ki. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.