06. września 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 1 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę wspo­mi­na­my ofia­ry II woj­ny świa­to­wej. Obcho­dząc 80. rocz­ni­cę hitle­row­skiej agre­sji na Pol­skę, dzię­ku­je­my Bożej Opatrz­no­ści za pol­skich boha­te­rów i osta­tecz­ne oca­le­nie naszej ziem­skiej Ojczy­zny. Tra­dy­cyj­nie o godz. 16.00 Msza św. w Radzi­miu. Zapra­szam w imie­niu ks. Dzie­ka­na oraz wła­snym.

2. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka dziś tak­że obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Modli­twy za Ochro­nę Stwo­rze­nia. Ser­decz­nie zachę­cam do szer­sze­go zapo­zna­nia się z tą ini­cja­ty­wą i do oso­bi­stej modli­twy.

3. Dobiegł koń­ca czas waka­cji. Dzię­ku­jąc Panu Bogu za wypo­czy­nek, pra­gnie­my zawie­rzać czas nowe­go roku szkol­nej i kate­che­tycz­nej pra­cy. W spo­sób szcze­gól­ny uczy­ni­my to jutro pod­czas Mszy św. o godz. 7.30. Na koniec obrzęd bło­go­sła­wień­stwa przy­bo­rów szkol­nych.

4. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje świę­te.

5. Pierw­szy pią­tek mie­sią­ca prze­ży­je­my w duchu wyna­gro­dze­nia Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Msza wotyw­na ku czci Boże­go Ser­ca o godz. 18.30. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 17.30, zaś odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00.

6. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić po raz 105. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Zapra­szam do szcze­gól­nej pamię­ci i modli­twy za naszych naj­bliż­szych, któ­rzy prze­by­wa­ją poza gra­ni­ca­mi Ojczy­zny. Po każ­dej Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa ziar­na siew­ne­go i nasion.

7. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów pierw­szych wrze­śnio­wych dni pole­cam opie­ce patro­nów i życz­li­wo­ści naj­bliż­szych.

8. Za zbiór­kę do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na przy­go­to­wa­nie odpu­stu , a tak­że za wspar­cie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w trwa­ją­cych pra­cach oraz za dary sto­łu i zwy­czaj­ną, ludz­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.