06. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.09–8.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wan­da Sto­pa- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

2) w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i opie­kę oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia w 40 r. ślu­bu Wie­sła­wy i Tade­usza

11.00 + Gra­ży­na- z ok. ziem­skich ur. i Krzysz­tof Rożek

Pon 7.30 dz-błag na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go

Wt 18.30 + Józef, Kata­rzy­na i Jan Lesz­czyń­scy

Śr 18.30 o świa­tło Ducha Świę­te­go i potrzeb­ne łaski na nowy rok szkol­ny dla Bar­to­sza

Czw 18.30 dz-błag dla Tere­sy i Wła­dy­sła­wa oraz całej rodzi­ny

Pt 18.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy

Sob 16.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Bro­ni­sła­wy i Ber­nar­da

17.30 + Danu­ta Laska

18.30 + Zofia Pasiń­ska oraz rodzi­ny Pasiń­skich i Przy­byl­skich

Ndz 7.45 w int. stra­pio­nych rodzi­ców po stra­cie dziec­ka

9.30 dz-błag w 20 r. ślu­bu Han­ny i Rafa­ła

11.00 dz-błag dla rodzi­ny Niklarz

Komentowanie zostało zamknięte.