26. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZW. 25 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Osta­nia nie­dzie­la sierp­nia, koń­czą­cy się czas waka­cji i urlo­pów przy­na­gla­ją nas do wdzięcz­no­ści za wszel­kie Boże dary, któ­re sta­ły się naszym udzia­łem w minio­nych mie­sią­cach. Pamię­taj­my o uwiel­bie­niu dobre­go Boga w naszych oso­bi­stych modli­twach.

2. W ponie­dzia­łek przy­pa­da uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Gorą­co zachę­cam do udzia­łu w Eucha­ry­stii, po któ­rej odno­wi­my Jasno­gór­skie Ślu­by Naro­du.

3. W sobo­tę 31 sierp­nia prze­mar­szem o godz. 14.50 roz­pocz­nie­my nasze dzięk­czy­nie­nie za tego­rocz­ne zbio­ry. Pamię­taj­my, że nie tyl­ko zmę­cze­ni rol­ni­cy, ale każ­dy czło­wiek ma obo­wią­zek modlić się i dzię­ko­wać Stwór­cy za dar codzien­ne­go chle­ba. W imie­niu naszych Soł­ty­sów oraz wła­snym, zapra­szam do włą­cze­nia się w przy­go­to­wa­nie wień­ca dożyn­ko­we­go i deko­ra­cji. Roz­po­czę­cie w Wiej­skim Domu Kul­tu­ry w ponie­dzia­łek od 17.00. Niech ta wspól­na pra­ca będzie wyra­zem naszej głę­bo­kiej wia­ry i powro­tem do daw­nej tra­dy­cji wza­jem­nej pomo­cy. We wrze­śniu ten wie­niec i para­fia­nie z Ogo­rze­lin będą repre­zen­to­wa­li nasz Deka­nat Kamień­ski na Die­ce­zjal­nych Dożyn­kach w Luba­niu k. Koście­rzy­ny. Tra­dy­cyj­nie zachę­ca­my tak­że do wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie na naj­ład­niej­szy, żniw­ny wystrój pose­sji.

4. Msza Świę­ta z oka­zji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go dla dzie­ci oraz mło­dzie­ży w ponie­dzia­łek 2 wrze­śnia o godz. 7.30. Bło­go­sła­wień­stwo przy­bo­rów szkol­nych na zakoń­cze­nie tej Mszy św. Oka­zja do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia w naj­bliż­szy pią­tek od godz. 17.30. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia swo­ją wrze­śnio­wą spo­wiedź odbę­dą tego dnia.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

6. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów tygo­dnia powie­rzam szcze­gól­nie opie­ce Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i Świad­ków Miło­sier­dzia..

7. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a tak­że Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w trwa­ją­cych pra­cach, a zwłasz­cza w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.