19. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­sła­nie litur­gii Sło­wa uświa­da­mia nam, że wier­ność Bogu może czę­sto stać w opo­zy­cji do świa­ta. Bycie kon­se­kwent­nym w wie­rze i obro­na war­to­ści chrze­ści­jań­skich napo­ty­ka­ją opór. Jed­no­cze­śnie, jak przy­po­mi­na nam frag­ment z Księ­gi Jere­mia­sza, nasze życie jest w ręku Boga, któ­ry trosz­czy się o swo­je wier­ne słu­gi. Z nową odwa­gą trwaj­my przy Ewan­ge­lii i Koście­le oraz bądź­my odważ­ny­mi świad­ka­mi.

2. Trwa okres let­nie­go wypo­czyn­ku. Msze św. w naszym koście­le według waka­cyj­ne­go porząd­ku. Wszyst­kim odpo­czy­wa­ją­cym na waka­cjach i urlo­pach oraz naszym gościom życzy­my rado­ści i pięk­nych chwil w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. W spo­sób szcze­gól­ny witam nasze­go ziom­ka ks. Grze­go­rza, życząc Mu jed­no­cze­śnie bez­piecz­ne­go i spo­koj­ne­go urlo­pu.

3. W pią­tek 23 sierp­nia, w 80. rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia pak­tu Rib­ben­trop-Moło­tow, obcho­dzi­my Euro­pej­ski Dzień Pamię­ci Ofiar Sta­li­ni­zmu i Nazi­zmu. Wzy­wa­jąc orę­dow­nic­twa męczen­ni­ków obu zbrod­ni­czych sys­te­mów, pro­śmy o powrót Euro­py do jej chrze­ści­jań­skich korze­ni i toż­sa­mo­ści.

4. Zachę­cam do lek­tu­ry waka­cyj­nych nume­rów pra­sy kato­lic­kiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tygo­dnia wraz z ks. Grze­go­rzem, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i zapew­nia­my o pamię­ci przed Panem.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów (2485,70 zł.), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy mimo swo­ich obo­wiąz­ków i trosk, potra­fią podać pomoc­ną dłoń. Każ­da, choć­by drob­na rzecz, gdy zaan­ga­żu­je się w nią spo­ro osób, ura­sta do ran­gi wiel­kie­go dzie­ła. Niech Bóg wam to wyna­gro­dzi- teraz obfi­to­ścią swo­ich łask, a kie­dyś nie­bem. Za tydzień zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go zabyt­ko­we­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go. Skład­kę wyli­czo­no na 1700 zł. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i pomoc.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.