13. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Goto­wość na przyj­ście Pana, o któ­rej mówi dzi­siej­sza Ewan­ge­lia, nie może napa­wać nas lękiem i nie­po­ko­jem. Naj­lep­szym jej zna­kiem jest peł­ne entu­zja­zmu zaan­ga­żo­wa­nia w życie Kościo­ła oraz stan łaski uświę­ca­ją­cej. Wyko­rzy­staj­my czas waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku tak­że na budo­wa­nie głę­bo­kiej wię­zi z Chry­stu­sem i Jego Kościo­łem.

2. Sierp­nio­wy mie­siąc, nazna­czo­ny licz­ny­mi piel­grzy­ma­mi do maryj­nych sank­tu­ariów, zwłasz­cza na Jasną Górę osią­ga swój punkt kul­mi­na­cyj­ny. Pamię­taj­my w modli­twie zwłasz­cza o pąt­ni­kach naszej die­ce­zji, któ­rzy swój wysi­łek i trud ofia­ru­ją tak­że za nas.

3. W uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Mat­ki Bożej, 15 sierp­nia, Msze św. w naszym koście­le według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Prze­ży­wa­na tego dnia rocz­ni­ca bitwy war­szaw­skiej będzie dla nas oka­zją do modli­twy za Ojczy­znę. Tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo kwia­tów i ziół w tę uro­czy­stość pod­czas wszyst­kich Mszy św.

4. Trwa okres let­nie­go wypo­czyn­ku. Msze św. w naszym koście­le według waka­cyj­ne­go porząd­ku. Odpo­czy­wa­ją­cym na waka­cjach i urlo­pach oraz naszym gościom życzy­my rado­ści i pięk­nych chwil w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry waka­cyj­nych nume­rów pra­sy kato­lic­kiej.

6. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów tygo­dnia pole­cam orę­dow­nic­twu Mat­ki Bożej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i budo­wa­ne­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc przy wie­lu pra­cach, a zwłasz­cza za kon­ser­wa­cję i odno­wie­nie pode­stów oraz klęcz­ni­ków w ław­kach naszej świą­ty­ni, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję rów­nież uczest­ni­kom piel­grzym­ki do Pra­gi za wspa­nia­łą atmos­fe­rę, świa­dec­two wia­ry i ofia­ry zło­żo­ne na wyla­nie posadz­ki w Orzeł­ku. To ogrom­na pomoc. Niech Bóg wyna­gro­dzi tym, któ­rzy umie­ją gro­ma­dzić skar­by w nie­bie.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.