04. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Naszą szcze­gól­ną pamię­cią i modli­twą ota­cza­my dzi­siaj wszyst­kich księ­ży pro­bosz­czów, wzy­wa­jąc orę­dow­nic­twa św. Jana Marii Vian­neya, ich patro­na.

2. Wszyst­kich para­fian i gości zachę­cam do ducho­wej łącz­no­ści z piel­grzy­ma­mi, któ­rzy od kil­ku dni wędru­ją na Jasną Górę. Niech Mat­ka Boże upra­sza nam ducho­wych darów. Gru­py z naszej die­ce­zji dotrą do Czę­sto­cho­wy 13 sierp­nia.

3. Zbiór­ka dla uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Pra­gi dziś o pół­no­cy, a pół godzi­ny póź­niej ruszy­my w tra­sę. Zapew­nia­my o pamię­ci w modli­twie.

4. Od jutra do czwart­ku włącz­nie w naszym koście­le będą trwa­ły pra­ce nad odno­wie­niem i kon­ser­wa­cją pode­stów i klęcz­ni­ków w ław­kach. Wszyst­kich, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w codzien­nej Eucha­ry­stii pro­szę, by sko­rzy­sta­li z gościn­no­ści naszych sąsia­dów lub uda­li się do innych świą­ty­ni.

5. We wto­rek 6 sierp­nia będzie­my prze­ży­wać świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, zaś w sobo­tę obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość św. Waw­rzyń­ca (III w.), rzym­skie­go dia­ko­na, opie­ku­na ubo­gich, męczen­ni­ka, któ­ry jest głów­nym patro­nem naszej Die­ce­zji.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry waka­cyj­nych nume­rów pra­sy kato­lic­kiej.

7. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów pole­cam opie­ce Bożej Opatrz­no­ści i życz­li­wo­ści naj­bliż­szych.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a tak­że Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w trwa­ją­cych pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów. W tym mie­sią­cu pla­no­wa­ne jest zakoń­cze­nie prac zwią­za­nych z oczysz­cze­niem i zbu­do­wa­niem ele­men­tów, któ­re nie nada­wa­ły się do napra­wy, następ­nie instru­ment przej­dzie pro­ces skła­da­nia oraz testo­wa­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów w pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, a potem dopie­ro trans­por­tu i mon­ta­żu na chó­rze nasze­go kościo­ła. Zakres prac posze­rzył się wie­lo­krot­nie w momen­cie cał­ko­wi­te­go roze­bra­nia orga­nów, stąd też wyma­ga­na jest odpo­wied­nia ilość cza­su. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i wspar­cie. Gorą­co dzię­ku­ję ks. Jano­wi Nowa­ko­wi za Jego gorą­ce ser­ce i sta­łą obec­ność w życiu naszej para­fii. Niech Bóg wyna­gro­dzi i pro­wa­dzi.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.