09. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 9.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W spo­sób szcze­gól­ny do Maryi jako Mat­ki wszyst­kich wie­rzą­cych, Mat­ki Kościo­ła zwró­ci­my się jutro, w Jej świę­to poświę­co­ne wła­śnie temu tytu­ło­wi, nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek odda­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, Naj­wyż­sze­mu i Wiecz­ne­mu Kapła­no­wi.

2. W kolej­ny czwar­tek 20 czerw­ca przy­pad­nie uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W celu przy­go­to­wa­nia jej obcho­dów, zwłasz­cza pro­ce­sji do czte­rech ołta­rzy, w pią­tek na godz.19.00 zapra­szam na spo­tka­nie do kawia­ren­ki para­fial­nej, przed­sta­wi­cie­li Rady Para­fial­nej i gospo­da­rzy poszcze­gól­nych ołta­rzy. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. I tak za ołtarz I odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­ry Dwór i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się od tego roku przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

3. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św.

4. W śro­dę od godz. 15.00 pro­szę rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych o pomoc w grun­tow­nym sprzą­ta­niu kościo­ła i obej­ścia. Tego dnia po Mszy św. spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

5. W sobo­tę od godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla ich rodzi­ców i chrzest­nych.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont orga­nów, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu oraz za życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

Komentowanie zostało zamknięte.