02. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2 czerwca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czter­dzie­ści dni po zmar­twych­wsta­niu Chry­stus wstą­pił do nie­ba. Pamiąt­kę tego wyda­rze­nia Kościół cele­bru­je dzi­siaj. Chry­stus wstę­pu­je do chwa­ły Ojca, aby powró­cić na koń­cu cza­sów. Dzi­siej­sza uro­czy­stość wyraź­nie wska­zu­je nam na osta­tecz­ny kres wszyst­kich naszych dróg, któ­rym zgod­nie z Bożym zamy­słem miło­ści jest życie wiecz­ne w kró­le­stwie nie­bie­skim.

2. Trwa­my w ocze­ki­wa­niu na zesła­nie Ducha Świę­te­go. Nowen­na przy­go­to­wu­ją­ca nas do tej uro­czy­sto­ści odpra­wia­na jest codzien­nie wraz z nabo­żeń­stwem czerw­co­wym, któ­re roz­po­czy­na­my Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 18.15. Gorą­co zapra­szam.

3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Zachę­cam do czwart­ko­wej modli­twy o powo­ła­nia oraz do udzia­łu we Mszy św. wyna­gra­dza­ją­cej Boże­mu Ser­cu. Spo­wiedź w pią­tek od godz. 17.00, a na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Odwie­dzi­ny cho­rych w sobo­tę od 9.00.

4. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia Piel­grzym, a dla dzie­ci Mały Piel­grzym. Są tak­że gaze­ty o tema­ty­ce misyj­nej.

5. Jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów zwie­rzam Boże­mu Ser­cu i wsta­wien­nic­twu świę­tych patro­nów, a zwłasz­cza Świad­ków Miło­sier­dzia.

6. Za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a tak­że Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za dary sto­łu i bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za pamięć, modli­twę i wszel­kie dowo­dy życz­li­wo­ści zwią­za­ne z rocz­ni­cą moich świę­ceń kapłań­skich Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na kapi­tal­ny remont naszych orga­nów. Z związ­ku z tym, że infor­ma­cja o dzi­siej­szej zbiór­ce do puszek na budo­wę świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej dotar­ła do wszyst­kich para­fii dwa dni temu, prze­pro­wa­dzi­my ją za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 16 czerw­ca.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.