27. maja 2019 · Możliwość komentowania SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 maja 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. W kolej­ną nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy usły­sze­li­śmy obiet­ni­cę posła­nia uczniom Ducha Świę­te­go. Trze­cia Oso­ba Trój­cy Świę­tej pro­wa­dzi Kościół do peł­ne­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem i na spo­tka­nie z Bogiem Ojcem. Przy­go­tuj­my się na przy­ję­cie darów Ducha Świę­te­go poprzez odpra­wie­nie nowen­ny przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­rą roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szy pią­tek.

2. W dzi­siej­szej modli­twie szcze­gól­nie pamię­ta­my o naszych mat­kach z oka­zji ich świę­ta. Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na, wzór macie­rzyń­skie­go ser­ca, nie­ustan­nie wypra­sza potrzeb­ne dary, a wdzięcz­ność i miłość naj­bliż­szych zawsze radu­ją Wasze ser­ca.

3. Powo­li dopeł­nia się czas wiel­ka­noc­nej rado­ści. Przy­po­mi­nam wier­nym o przy­ka­za­niu kościel­nym, wyni­ka­ją­cym z tro­ski o nasze ducho­we dobro, któ­re mówi: „Przy­naj­mniej raz w roku, w okre­sie wiel­ka­noc­nym, przy­jąć Komu­nię św.”.

4. Zapra­szam do udzia­łu w ostat­nich już w tym roku nabo­żeń­stwach majo­wych. Od ponie­dział­ku do śro­dy będzie­my modli­li się o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce.

5. W pią­tek, na zakoń­cze­nie maryj­ne­go majo­we­go mie­sią­ca, odda­my cześć Mat­ce Bożej, obcho­dząc świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.

6. Wszyst­kie dzie­ci naszej para­fii, te z Domów Dziec­ka z oka­zji ich świę­ta zawie­rzy­my Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa pod­czas pierw­sze­go nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go w sobo­tę o godz. 18.15. Po wie­czor­nej Mszy św. zapra­szam do Kawia­ren­ki Para­fial­nej.

7. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

8. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów ota­czam życz­li­wo­ścią i powie­rzam opie­ce Mat­ki Bożej oraz zapew­niam o codzien­nej modli­twie.

9. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej wspól­no­ty para­fial­nej oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję gorą­co za modli­twę, życze­nia i dary zło­żo­ne z oka­zji moich uro­dzin.

10. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

11. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.