27. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.05–2.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Józe­fa i Elż­bie­ty oraz całej rodzi­ny

9.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­nie życia małe­go Fran­ka z proś­bą o siły i zdro­wie dla nie­go oraz rodzi­ców

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Wła­dy­sław – 21 r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witasz­czyk

Pon 18.30 w int. dzie­ci prze­ży­wa­ją­cych rocz­ni­cę I Komu­nii św. i ich rodzin

Wt 18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

Śr 18.30 + Andrzej, Jani­na i Leonard Lemań­czyk

Czw 18.30 dz-błag dla cór­ki i mamy

Pt 18.30 + Józef Lewiń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Sob 17.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tade­usza

18.30 dz-błag w rodzi­nie

Ndz 7.45 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

11.00 w int. ks. Pro­bosz­cza Pio­tra, w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za sakra­ment kapłań­stwa, z proś­bą o łaskę zdro­wia oraz wspar­cie w dal­szej służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi, w 17 rocz­ni­cę świę­ceń- int. od Rady Para­fial­nej

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

Komentowanie zostało zamknięte.