19. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Przy­ka­za­nie miło­ści pozo­sta­wio­ne przez Chry­stu­sa swo­im uczniom po wszyst­kie wie­ki będzie oży­wia­ło wspól­no­tę Kościo­ła. Współ­cze­sne­mu świa­tu potrze­ba wyraź­ne­go świa­dec­twa i nowej inspi­ra­cji, jaką ludzie wia­ry odnaj­du­ją nie­ustan­nie w sło­wach Mistrza.

2. Trwa­ją nabo­żeń­stwa majo­we. Zapra­szam do tej for­my modli­twy zwłasz­cza tych, któ­rzy w tym roku z nie­go nie korzy­sta­li. Mamy prze­cież o co pro­sić Mat­kę nasze­go Boga. Wszyst­ko co nawet waż­ne w życiu odłóż­my na chwi­lę, by dotknąć tego co naj­waż­niej­sze.

3. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. Papież Bene­dykt XVI usta­no­wił to wspo­mnie­nie dniem modli­twy za Kościół w Chi­nach. Odpo­wiedz­my na ten apel papie­ża. W tej inten­cji odpra­wi­my nabo­żeń­stwo majo­we.

4. Wsta­wien­nic­twu Pani Lore­tań­skiej pole­cam wszyst­kich sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów nowe­go tygo­dnia.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać (2230,40 zł). Dzię­ku­ję rów­nież gorą­co kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej wspól­no­ty oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce — zwłasz­cza te w ogro­dzie ple­ba­nij­nym i w koście­le, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Ofia­ry wpła­ca­ne na kon­to a prze­zna­czo­ne na cele kul­tu reli­gij­ne­go moż­na w zezna­niu rocz­nym odpi­sać od podat­ku.

6. Po prze­pro­wa­dze­niu eks­per­ty­zy i uzy­ska­niu sto­sow­nych doku­men­tów, w tym tygo­dniu na cmen­ta­rzu wycię­to świer­ki, któ­re zatra­ci­ły już walor este­tycz­ne­go żywo­pło­tu, upo­rząd­ko­wa­no teren i zasa­dzo­no tuje. Pra­ce prze­pro­wa­dzo­no bar­dzo spraw­nie i wzo­ro­wo, z zacho­wa­niem warun­ków bez­pie­czeń­stwa. Bóg zapłać za to kolej­ne dzie­ło. Pamię­taj­my, że każ­dy cmen­tarz, to nie tyl­ko wizy­tów­ka gospo­da­rza, ale przede wszyst­kim para­fian oraz osób, któ­re odwie­dza­ją to miej­sce wiecz­ne­go spo­czyn­ku. Naszych dro­gich zmar­łych, w nowej czę­ści cmen­ta­rza, będzie­my grze­bać z zacho­wa­niem kolej­no­ści.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.