19. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.05–26.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + brat Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

NABOŻEŃSTO MAJOWE

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 o łaskę powro­tu do zdro­wia

Pon 18.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Wt 18.30 o zdro­wie i Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Śr 18.30 + Dago­bert- 20 r. śm., Anna i Jan

Czw 18.30 + Andrzej Drąż­kow­ski- 5 r. śm.

Pt 17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa

18.30 + Zofia- 5 r. śm. i Józef Pasiń­scy

Sob 17.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

18.30 za wsta­wien­nic­twem Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o wszel­kie łaski potrzeb­ne dla ks. Pro­bosz­cza w dniu uro­dzin oraz o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ców- int. od Rady Para­fial­nej oraz przy­ja­ciół

Ndz 7.45 dz-błag dla Józe­fa i Elż­bie­ty oraz całej rodzi­ny

9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Wła­dy­sław – 21 r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witasz­czyk

Komentowanie zostało zamknięte.