12. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza uka­zu­je nam Chry­stu­sa zatro­ska­ne­go o zba­wie­nie wszyst­kich, któ­rych powie­rza Mu Bóg Ojciec. Szcze­gól­nym zna­kiem tej paster­skiej miło­ści są sakra­men­ty św., któ­rych spra­wo­wa­nie Chry­stus pozo­sta­wia swo­im uczniom i ich następ­com. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest szcze­gól­ną oka­zją do modli­twy o dobrych paste­rzy – gor­li­wych i świę­tych kapła­nów oraz o powo­ła­nia do życia kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sze nabo­żeń­stwo majo­we ofia­ru­je­my w tej wła­śnie inten­cji.

2. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Tro­skę o nowe powo­ła­nia wyraź­my w tym tygo­dniu poprzez uczest­nic­two w nabo­żeń­stwach majo­wych i oso­bi­stą modli­twę.

3. W czwar­tek 16 maja w litur­gii będzie­my obcho­dzić świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Pol­ski. Zapra­szam was gorą­co do udzia­łu w Eucha­ry­stii.

4. Uro­czy­stość świę­ceń kapłań­skich w naszej die­ce­zji odbę­dzie się w sobo­tę 25 maja. Modli­tew­nej pamię­ci para­fian pole­ca­my tego­rocz­nych kan­dy­da­tów do kapłań­stwa.

5. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów zawie­rzam opie­ce Chry­stu­sa Dobre­go Paste­rza.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont naszych orga­nów, za wszel­kie indy­wi­du­al­nie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, oraz za dary sto­łu, a tak­że życz­li­wość i pomoc para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.