10. stycznia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OBJAWIENIE PAŃSKIE 6 stycznia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. W oso­bach Mędr­ców ze Wscho­du, któ­rzy przy­by­wa­ją oddać pokłon nowo­na­ro­dzo­ne­mu Kró­lo­wi, odnaj­du­je­my ludzi wszyst­kich ras, języ­ków i reli­gii, wezwa­nych do roz­po­zna­nia w Chry­stu­sie jedy­ne­go Zba­wi­cie­la. Dzi­siaj może­my też wes­przeć misyj­ne dzie­ła Kościo­ła.

2. Zgod­nie z daw­nym zwy­cza­jem zabierz­my ze sobą pobło­go­sła­wio­ną kre­dę, aby ozna­czyć drzwi naszych domów na znak przy­ję­cia Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go. Woń kadzi­dła niech w dzień kolę­dy napeł­ni nasze miesz­ka­nia na znak, że wszyst­ko w naszym życiu pra­gnie­my czy­nić na więk­szą chwa­łę Bożą.

3. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie rodzin naszej para­fii. Cały plan kolę­dy dostęp­ny jest na tabli­cy ogło­szeń oraz stro­nie inter­ne­to­wej. Kapłan przy­no­si Boże bło­go­sła­wień­stwo do naszych miesz­kań i domów. Wyko­rzy­staj­my dobrze to spo­tka­nie na wspól­ną modli­twę i roz­mo­wę.

4. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­sta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę po Mszy św.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia Misyj­ne Dro­gi i Piel­grzym, a dla dzie­ci Mały Piel­grzym z dodat­kiem w środ­ku. Są tak­że nowe kub­ki- cegieł­ki, z wizu­ali­za­cją Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku w cenie 15 zł. Wysta­wio­ne są na sto­li­ku pod chó­rem.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę poko­ju serc oraz Bożej opie­ki na codzien­nych dro­gach życia.

7. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na, prze­zna­czo­na na remont naszych orga­nów. Pole­cam ją waszej szcze­gól­nej ofiar­no­ści, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za indy­wi­du­al­nie skła­da­ne ofia­ry na ten cel. Wszyst­kie ele­men­ty drew­nia­ne instru­men­tu z nasze­go kościo­ła są w fatal­nym sta­nie i wyma­ga­ją jesz­cze kil­ku mie­się­cy prac oraz dodat­ko­wych nakła­dów finan­so­wych. Dzię­ku­ję rów­nież za zro­zu­mie­nie i ofia­ry kolę­do­we, któ­re w cało­ści prze­zna­czy­my na rato­wa­nie dachu naszej świą­ty­ni. Będę szu­kał wszel­kich moż­li­wych spo­so­bów zdo­by­cia środ­ków na ten cel.

8. Inten­cje mszal­ne.

 

Komentowanie zostało zamknięte.