31. grudnia 2018 · Możliwość komentowania ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 30 grudnia 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Razem z Mary­ją i Józe­fem zło­ży­li­śmy Naj­święt­szą Ofia­rę Jezu­sa. Poło­ży­li­śmy na ołta­rzu wszyst­kie rado­ści i tro­ski naszych rodzin. Wzmoc­nie­ni Bożym bło­go­sła­wień­stwem i pew­ni opie­ki Świę­tej Rodzi­ny wnie­śmy Boży pokój do naszych domów.

2. Jutro zapra­szam wszyst­kich para­fian i gości na godz. 16.00 na Mszę św. i nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no- bła­gal­ne koń­czą­ce­go się 2018 roku. Tego dnia kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na remont naszych orga­nów.

3. Wtor­ko­wa uro­czy­stość Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, ogło­szo­na z ini­cja­ty­wy papie­ża bł. Paw­ła VI, jest obcho­dzo­na jako Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludz­kość cią­gle potrze­bu­ją poko­ju. Nie szczędź­my cza­su i ser­ca na modli­twę w tej inten­cji przez wsta­wien­nic­two Maryi. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 7.45, a dodat­ko­wa o 16.00.

4. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień kolę­dy, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

6. W I pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 16.30. Zaś na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem 15 min przed Mszą św. Odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00.

7. Cały plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej poda­ny jest w gablo­cie. W nie­dzie­le kolę­dy roz­po­czy­nać się będą o godz. 13.00, a w pozo­sta­łe dni od 14.30. Jeśli na tra­sie prze­wi­dzia­ny jest obiad to roz­po­czy­na­my pół godzi­ny wcze­śniej.

8. Za wszel­kie ofia­ry, zwłasz­cza te na remont naszych orga­nów, za wyko­na­ne pra­ce oraz za dary sto­łu, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Ofia­ry kolę­do­we w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na koniecz­ny remont dachu nasze­go kościo­ła.

9. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

10. Inten­cje mszal­ne

Komentowanie zostało zamknięte.