23. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia i wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze Świę­te jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się
w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdra­wiaj­my.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów Tri­du­um Pas­chal­ne­go, a więc Panu Orga­ni­ście, stra­ża­kom, dziew­czyn­kom sypią­cym kwiat­ki, mło­dzie­ży, mini­stran­tom oraz wszyst­kim pozo­sta­łym zaan­ga­żo­wa­nym wier­nym. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Litur­gicz­nie będzie to dru­ga rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski. Po zakoń­cze­niu nabo­żeń­stwa dla wszyst­kich chęt­nych Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa z Orzeł­ka do Ogo­rze­lin. Wyj­ście o godz. 16.15.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.