07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koją­ce spoj­rze­nie Chry­stu­sa i sło­wa prze­ba­cze­nia, któ­rych doświad­czy­ła kobie­ta cudzo­łoż­na, odkry­wa­ją przed nami naj­głęb­szy sens Wiel­kie­go Postu. Pan Bóg pra­gnie nam prze­ba­czyć i daro­wać nowe życie w Jezu­sie Chry­stu­sie.

2. Źró­dłem Boże­go prze­ba­cze­nia jest pozo­sta­wio­ny dla nas na zie­mi sakra­ment poku­ty. Pozwól­my Bogu obda­ro­wać się prze­ba­cze­niem, by w ten spo­sób dobrze przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce świę­ta. Spo­wiedź w naszym koście­le z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek tj. 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15, a popo­łu­dniu od 16.30 do 18.00.

3. Za tydzień obcho­dzi­my nie­dzie­lę Męki Pań­skiej, zwa­ną Nie­dzie­lą Pal­mo­wą. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa palm. Pro­ce­sja wokół kościo­ła na roz­po­czę­cie Mszy św. o godz. 11.00.

4. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom skła­dam życze­nia obfi­tych Bożych darów.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że pas­cha­li­ki wiel­ka­noc­ne w cenie 7 zł.

6. Za dzi­siej­sze ofia­ry na deko­ra­cję i kwia­ty do Boże­go Gro­bu, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za dary sto­łu i bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Ofia­ry na kwia­ty moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i pomoc. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na kapi­tal­ny remont naszych orga­nów. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści. Dzię­ku­ję tak­że gorą­co wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w ado­ra­cję 24 Godzi­ny dla Pana i w Eks­tre­mal­ną Dro­gę Krzy­żo­wą. Tak bar­dzo współ­cze­sny świat potrze­bu­je naszej modli­twy i nasze­go świa­dec­twa.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.