13. stycznia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13 stycznia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Obcho­dzo­ne dzi­siaj świę­to Chrztu Pań­skie­go przy­po­mi­na nam o wła­snym chrzcie, poprzez któ­ry Pan Bóg ogło­sił nas swo­imi przy­bra­ny­mi dzieć­mi i umoc­nił darem Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres Boże­go Naro­dze­nia, wyrusz­my na dro­gi codzien­ne­go życia, dając świa­dec­two przy­ję­cia Syna Boże­go do naszych serc.

2. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie rodzin naszej para­fii. Plan kolę­dy na naj­bliż­sze dni.

3. W czwar­tek 17 stycz­nia roz­po­czy­na­ją się XXXIV Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Pana­mie, odby­wa­ją­ce się pod hasłem „Oto Ja, słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech mi się sta­nie według sło­wa twe­go!”. W duchu łącz­no­ści z mło­dzie­żą całe­go świa­ta módl­my się o goto­wość przy­ję­cia sło­wa Boże­go i pod­ję­cia róż­nych darów powo­ła­nia przez mło­de poko­le­nie uczniów Chry­stu­sa.

4. Odpo­wia­da­jąc na pra­gnie­nie same­go Chry­stu­sa, któ­ry modlił się do Boga Ojca za swo­ich uczniów, „aby byli jed­no”, w naj­bliż­szy pią­tek roz­po­czy­na­my Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Włącz­my się to dzie­ło poprzez wspól­no­to­wą i oso­bi­stą modli­twę.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia nowy Piel­grzym i gaze­ty o tema­ty­ce misyj­nej, a dla dzie­ci Mały Piel­grzym.

6. Wszyst­kim, któ­rzy obcho­dzą w zbli­ża­ją­cych się dniach imie­ni­ny, uro­dzi­ny czy jubi­le­usze, życzę wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki Świad­ków Miło­sier­dzia.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne, kolę­do­we oraz za wyko­na­ne pra­ce i ludz­ką życz­li­wość, a tak­że za zro­zu­mie­nie spraw naszej wspól­no­ty para­fial­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.