24. grudnia 2018 · Możliwość komentowania CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23 grudnia 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu kie­ru­je nasz wzrok w stro­nę Maryi Pan­ny, w któ­rej życiu wypeł­nia się obiet­ni­ca Pana Boga, zło­żo­na pra­oj­com w wie­rze. Prze­ży­waj­my nad­cho­dzą­ce świę­ta z głę­bo­ką nadzie­ją na nowe Boże naro­dze­nie w naszych ser­cach, rodzi­nach i w naszej para­fial­nej wspól­no­cie.

2. Litur­gicz­ny obchód pamiąt­ki naro­dze­nia Chry­stu­sa roz­pocz­nie­my od Mszy św. spra­wo­wa­nej o 22.00. Wcze­śniej w naszych domach, wspól­no­tach rodzin­nych zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną, chrze­ści­jań­ską opra­wę wie­cze­rzy. Niech to będzie oka­zja, może jedy­na w roku, do pojed­na­nia, zgo­dy, wycią­gnię­cia przy­ja­znej dło­ni do kogoś z bli­skich, zna­jo­mych, w sąsiedz­twie. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szy wspól­na modli­twa, lek­tu­ra frag­men­tu Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta, łama­nie się opłat­kiem, wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Zacho­waj­my też tra­dy­cyj­ną wstrze­mięź­li­wość od potraw mię­snych. Pamię­cią obej­mij­my rów­nież tych, któ­rzy już od nas ode­szli do domu Ojca, a kie­dyś żyli z nami, kocha­li nas i dla nas się tru­dzi­li.

3. W uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go nie będzie Mszy św. o 7.45, a pozo­sta­łe według nie­dziel­ne­go roz­kła­du. Tego dnia przy­pa­da dru­ga rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia do naszej świą­ty­ni reli­kwii świad­ka Miło­sier­dzia, bło­go­sła­wio­ne­go ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go. Dzię­kuj­my Bożej Opatrz­no­ści za ten wiel­ki dar.

4. W dru­gi dzień świąt Msze św. , jak w każ­dą nie­dzie­lę. Naszą modli­twą i ofia­rą do puszek wspie­ra­my Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.

5. W pią­tek, w świę­to Mło­dzia­nów, męczen­ni­ków z Betle­jem, pra­gnie­my modlić się w inten­cji dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i nie­mow­ląt. Bło­go­sła­wień­stwo małych dzie­ci na Mszy św. o 17.30. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę na Mszy św. o godz. 11.00 odno­wie­nie przy­rze­czeń mał­żeń­skich.

6. Za wszel­kie ofia­ry na potrze­by para­fii, zwłasz­cza te prze­zna­czo­ne na remont naszych orga­nów, za cho­in­ki i deko­ra­cje świą­tecz­ne, za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję za upo­min­ki i pre­zen­ty świą­tecz­ne oraz za ofia­ry opłat­ko­we, któ­re zosta­ną w cało­ści prze­zna­czo­ne na budo­wę Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są jesz­cze świe­ce wigi­lij­ne, któ­re Cari­tas roz­pro­wa­dza wspie­ra­jąc ludzi ubo­gich w naszej Ojczyź­nie. Niech na żad­nym sto­le nie zabrak­nie tego świą­tecz­ne­go sym­bo­lu. Moż­na tak­że nabyć poświę­co­ne opłat­ki i sian­ko.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.