16. grudnia 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 16 grudnia 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trze­cia nie­dzie­la Adwen­tu to nie­dzie­la rado­ści – gau­de­te. Zbli­ża się bowiem czas wypeł­nie­nia obiet­ni­cy, nadej­ścia Zba­wi­cie­la. Aby owa radość sta­ła się naszym udzia­łem, trze­ba dobrze wyko­rzy­stać czas przy­go­to­wa­nia, jaki daje nam Pan.

2. W kolej­nym tygo­dniu Adwen­tu Kościół zapra­sza nas do modli­twy o chrze­ści­jań­skie życie naszych rodzin. Zachę­cam was do udzia­łu w litur­gii naj­bliż­szych dni, a tak­że do rodzin­nej modli­twy w domach.

3. Wytrwa­le kon­ty­nu­uj­my nasz udział w Mszach św. rorat­nych, któ­re będą spra­wo­wa­ne codzien­nie do sobo­ty włącz­nie. Może war­to zasta­no­wić się i wygo­spo­da­ro­wać czas, zwłasz­cza w te ostat­nie dni przed świę­ta­mi, by w przy­go­to­wa­niu do Boże­go Naro­dze­nia sku­pić się na tym co naj­waż­niej­sze.

4. Naj­lep­szym przy­go­to­wa­niem do zbli­ża­ją­cych się świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go niech będzie oczysz­cze­nie i umoc­nie­nie serc w sakra­men­cie poku­ty. Spo­wiedź świę­ta w naszym koście­le, z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu, we wto­rek od godz. 9.00 do 9.30, a po połu­dniu od 16.30 do 17.30.

5. Ser­decz­ną pamię­cią ota­czam wszyst­kich sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów roz­po­czę­te­go tygo­dnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udzia­łem.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Dziś nowy Piel­grzym. Pre­nu­me­ra­to­rów pro­szę o uisz­cze­nie opła­ty za kolej­ny kwar­tał. Są jesz­cze świe­ce Cari­tas, ze sprze­da­ży któ­rych dochód jest prze­zna­czo­ny dla ludzi naj­uboż­szych. W zakry­stii moż­na naby­wać opła­tek, a kół­ko misyj­ne roz­pro­wa­dza poświę­co­ne sian­ko pod obrus wigi­lij­ny.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu oraz wyko­na­ne pra­ce przy cmen­ta­rzu, za włą­cza­nie się w przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji na świę­ta, za prze­ka­za­ne cho­in­ki i ich obsa­dze­nie, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za ofia­ry skła­da­ne do skrzyn­ki, któ­re są prze­zna­czo­ne na zakup mate­ria­łów potrzeb­nych do deko­ra­cji oraz za wspar­cie w cza­sie Mszy św. rorat­nich, dzię­ki cze­mu może­my każ­de­go dnia włą­czać ogrze­wa­nie kościo­ła.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.