10. grudnia 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 9 grudnia 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Usły­sza­ne w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii wezwa­nie św. Jana Chrzci­cie­la, aby przy­go­to­wać dro­gę Panu przy­na­gla nas do gor­li­we­go wyko­rzy­sta­nia cza­su Adwen­tu.

2. Msze Świę­te rorat­ne spra­wo­wa­ne są w naszym koście­le w dni powsze­dnie o godz. 17.30, a w sobo­ty o 16.30. Zapra­szam do udzia­łu w tych wyjąt­ko­wych spo­tka­niach.

3. Bóg zapłać za oso­bi­stą i wspól­no­to­wą modli­twę oraz zło­żo­ne do puszek ofia­ry jako wyraz naszej łącz­no­ści z Kościo­łem na Wscho­dzie.

4. W tym tygo­dniu w czwar­tek przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce. Zapra­szam do modli­twy w inten­cji Ojczy­zny pod­czas Mszy św. rorat­niej.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom niech Mat­ka Boża- głów­na Patron­ka Adwen­tu- wypro­si obfi­te bło­go­sła­wień­stwo i łaski.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za dary sto­łu oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Od trze­cie­go tygo­dnia adwen­tu, wycho­dząc z kościo­ła, będzie moż­na nabyć poświę­co­ne sian­ko pod obrus wigi­lij­ny. Dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go będą zbie­ra­ły wol­ne dat­ki na potrze­by misji. Nato­miast do skrzyn­ki nowen­no­wej pro­szę, by skła­dać ofia­ry na deko­ra­cję adwen­to­wą i świą­tecz­ną. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy włą­cza­ją się w przy­go­to­wa­nie upo­min­ków i sło­dy­czy dla dzie­ci uczest­ni­czą­cych w rora­tach.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są jesz­cze małe świe­ce Cari­tas oraz poświę­co­ny opła­tek wigi­lij­ny.

8. Inten­cje mszal­ne

Komentowanie zostało zamknięte.