04. grudnia 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 2 grudnia 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Pierw­sza Nie­dzie­la Adwen­tu roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny. Kościół zapra­sza nas do prze­ży­wa­nia na nowo histo­rii zba­wie­nia, któ­ra znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w litur­gii Ludu Boże­go. Roz­po­czę­ty dziś Adwent przy­po­mi­na nam nie tyl­ko o zbli­ża­ją­cych się Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia, ale nade wszyst­ko wzy­wa do goto­wo­ści na powtór­ne przyj­ście Zba­wi­cie­la na koń­cu cza­sów.

2. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „W mocy Boże­go Ducha”. Jest to dru­gi rok w cyklu poświę­co­nym sakra­men­to­wi bierz­mo­wa­nia. Będzie­my zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę na misję chrze­ści­ja­ni­na, jaka wypły­wa z przy­ję­te­go bierz­mo­wa­nia i na budo­wa­nie oraz roz­wi­ja­nie wię­zi z Kościo­łem.

3. Udział we Mszach Świę­tych rorat­nych niech będzie naszą odpo­wie­dzią na zachę­tę do cią­głe­go czu­wa­nia. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: „ z Duchem Two­im”. Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej dwa razy w tygo­dniu. Pro­szę o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła i powrot­ną. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy się w życiu pogu­bi­li.

4. We wto­rek 4 grud­nia prze­ży­wa­my w Koście­le Dzień modli­twy w inten­cji bez­ro­bot­nych. Zapra­szam do udzia­łu we Mszy św. oraz do oso­bi­stej modli­twy za przy­czy­ną św. Bar­ba­ry.

5. Na pro­gu nowe­go roku litur­gicz­ne­go powie­rzaj­my wszyst­kie spra­wy Kościo­ła, para­fii i naszych rodzin opie­ce Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Nowen­na do Mat­ki Bożej w śro­dy po rora­tach.

6. W śro­dę po Mszy św. spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Tego dnia kolek­ta na misje.

7. W czwar­tek wspo­mi­na­my w litur­gii św. Miko­ła­ja. Pamię­taj­my w modli­twie w spo­sób szcze­gól­ny o tych, któ­rzy obda­ru­ją nas upo­min­ka­mi i pre­zen­ta­mi w cią­gu całe­go roku. Tego dnia o godz. 16.00 na spo­tka­nie do Kawia­ren­ki zapra­szam Kół­ko Misyj­ne.

8. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00, a na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my o 17.00. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 16.00. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia swo­ją spo­wiedź w grud­niu obę­dą przed świę­ta­mi.

9. W sobo­tę 8 grud­nia obcho­dzi­my uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Kościół zachę­ca, by od 12.00 do 13.00 prze­żyć Godzi­nę Łaski. Zapra­szam w tym cza­sie do uczest­nic­twa w ado­ra­cji i wspól­nej modli­twie.

10. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie, w kra­jach byłe­go Związ­ku Sowiec­kie­go. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel.

11. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Są jesz­cze wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas, a tak­że poświę­co­ne opłat­ki, z któ­rych dochód będzie prze­zna­czo­ny na budo­wę Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Od trze­cie­go tygo­dnia adwen­tu, wycho­dząc z kościo­ła, będzie moż­na nabyć poświę­co­ne sian­ko pod obrus wigi­lij­ny. Dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go, będą zbie­ra­ły wol­ne dat­ki na potrze­by misji.

12. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na, prze­zna­czo­na na remont naszych orga­nów. Pole­cam ją waszej szcze­gól­nej ofiar­no­ści, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za indy­wi­du­al­nie skła­da­ne ofia­ry na ten cel. Ofia­ry z Mszy św. rorat­nich, tak jak w zeszłym roku będą prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie ogrze­wa­nia, któ­re włą­czać będzie­my w grud­niu każ­de­go dnia. Nato­miast do skrzyn­ki nowen­no­wej pro­szę, by skła­dać ofia­ry na deko­ra­cję adwen­to­wą i świą­tecz­ną. Posta­ra­my się w tym roku przy­go­to­wać coś wyjąt­ko­we­go, zwłasz­cza ku pocie­sze naszych naj­młod­szych. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy już włą­cza­ją się w przy­go­to­wa­nie sło­dy­czy i innych upo­min­ków dla dzie­ci.

13. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę obfi­to­ści Bożych darów.

14. Inten­cje mszal­ne.

 

Komentowanie zostało zamknięte.