26. listopada 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, 25 listopada 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta to moc­ny akord roku litur­gicz­ne­go przed adwen­to­wym wyci­sze­niem. W odno­wio­nej litur­gii Kościół obcho­dzi tę uro­czy­stość w ostat­nią nie­dzie­lę roku kościel­ne­go dla pod­kre­śle­nia, że wszyst­ko ma swój począ­tek i będzie mia­ło swo­je uko­ro­no­wa­nie w Chry­stu­sie. War­to zapy­tać sie­bie: na ile świa­do­mie prze­ży­wam rok litur­gicz­ny i czyn­nie włą­czam się w jego cele­bra­cje oraz w życie swo­jej para­fii? Czy mam poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za wspól­no­tę Kościo­ła?

2. W naj­bliż­szy pią­tek, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca.

3. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. Wejdź­my w ten pięk­ny, choć krót­ki czas wyci­sze­ni i odpo­wied­nio ducho­wo nasta­wie­ni. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy już przy­no­szą upo­min­ki i ofia­ry na codzien­ne nagro­dy dla dzie­ci. Pierw­sze rora­ty w ponie­dzia­łek 3 grud­nia.

4. Do koń­ca listo­pa­da moż­na przy­no­sić kart­ki z wypo­min­ka­mi za zmar­łych. W cią­gu roku, zwłasz­cza po pogrze­bach naszych bli­skich, moż­na dopi­sać ich do wypo­nin­ków rocz­nych. Nato­miast pół godz. przed różań­cem za zmar­łych, w dniu ich pogrze­bu, w zakry­stii będzie oka­zja, by zamó­wić inten­cje mszal­ne od poszcze­gól­nych rodzin, sąsia­dów czy dele­ga­cji. Będzie to spo­sob­ność, by już w cza­sie pogrze­bu poin­for­mo­wać uczest­ni­ków o Mszach św., któ­re są naj­sku­tecz­niej­szą pomo­cą dla tych, któ­rych nie ma już pośród nas.

5.Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za ofia­ry prze­zna­czo­ne na remont naszych orga­nów, za dary sto­łu i bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Jeśli są oso­by, któ­re chcą ofia­ro­wać cho­in­ki na świę­ta, pro­szę by zgło­si­ły się. Na wto­rek potrzeb­ne gałąz­ki jodły i świer­ku do deko­ra­cji rorat­niej.

6. Niech Chry­stus kró­lu­je w ser­cach sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów tego tygo­dnia.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc ludziom naj­uboż­szym.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.