18. listopada 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 18 listopada 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pan Jezus zapew­nia nas, że cho­ciaż nie­bo i zie­mia prze­mi­ną, to Jego sło­wa nie prze­mi­ną. Wie­rzy­my we wszyst­ko, co obja­wił nam Zba­wi­ciel. Mamy Mu ufać aż się wszyst­ko speł­ni, a wte­dy będzie­my odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ni na Jego powtór­ne przyj­ście.

2. W czwar­tek obcho­dzi­my w litur­gii wspo­mnie­nie św. Cecy­lii (III w.), męczen­ni­cy z cza­sów pierw­szych prze­śla­do­wań chrze­ści­jan, patron­ki muzy­ki i śpie­wu kościel­ne­go. W spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my tego dnia w modli­twie o naszym p. Orga­ni­ście Bog­da­nie, dzię­ku­jąc Mu jed­no­cze­śnie za Jego posłu­gę w naszej para­fii.

3. Rada Sołec­ka i Wiej­ski Dom Kul­tu­ry zapra­sza­ją dziś o 18.00 na Bie­sia­dę Ogo­rze­liń­ską.

4. Za tydzień, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, odda­je­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi Kró­lo­wi Wszech­świa­ta. Jest to rów­no­cze­śnie patro­nal­ne świę­to Akcji Kato­lic­kiej. Tego dnia o godz. 12.00 odpust w Jeleń­czu.

5. Pamię­ta­my w naszych modli­twach o sole­ni­zan­tach i jubi­la­tach tego tygo­dnia.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę na potrze­by nasze­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie, za ostat­nią kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów (2815,05 zł.), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce oraz za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W tym miej­scu w spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­ję za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­ży­ciu Dro­gi Krzy­żo­wej „ze Świad­ka­mi Miło­sier­dzia ku wol­no­ści” (przy­go­to­wa­nie tra­sy, Ośrod­ka, upie­cze­nie ciast itd.) oraz za zaan­ga­żo­wa­nie w prze­pro­wa­dze­nie reko­lek­cji „GPS” dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia.

7. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że przy­go­to­wa­ne bez­płat­ne upo­min­ki zwią­za­ne z życiem i dzia­łal­no­ścią nasze­go Semi­na­rium. Wyło­żo­ne są na sto­li­ku- moż­na je zabie­rać. W ramach dzie­ła Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom moż­na już naby­wać świe­ce Cari­tas. Małe w cenie 8 zł, a duże po 15 zł.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.