16. listopada 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 11 listopada 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Świę­to stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści naszej Ojczy­zny skła­nia nas do wyra­że­nia wiel­kie­go dzięk­czy­nie­nia Panu Bogu za Jego opie­kę nad Pol­ską i jed­no­cze­śnie do dal­szej wytrwa­łej modli­twy za Ojczy­znę. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w Dro­gę Krzy­żo­wą „ze Świad­ka­mi Miło­sier­dzia ku wol­no­ści”. Roz­pocz­nie­my ją od odmó­wie­nia Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o godz.15.00 w powsta­ją­cym Cen­trum Reko­lek­cyj­nym w Orzeł­ku. Następ­nie wspól­nie ruszy­my w 15-sto kilo­me­tro­wą tra­sę do Ogo­rze­lin. Na koniec wszyst­kich uczest­ni­ków zapra­szam do naszej Kawia­ren­ki na słod­ki poczę­stu­nek. Jeśli będą chęt­ni, to Kawia­ren­ka będzie otwar­ta do 21.00. Sko­rzy­staj­cie z tego zapro­sze­nia, by wspól­nie cie­szyć się tą histo­rycz­ną rocz­ni­cą odzy­ska­nia wol­no­ści. Na uro­czy­stą Mszę św. w int. Ojczy­zny zapra­szam nato­miast jutro, 12 listo­pa­da na godz. 16.30.

2. W pią­tek i sobo­tę odbę­dą się obo­wiąz­ko­we reko­lek­cje keryg­ma­tycz­ne dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia.

3. Bazy­li­ka Mniej­sza w Choj­ni­cach wspól­nie z Urzę­dem Miej­skim 30. listo­pa­da w pod­zie­miach kościo­ła gim­na­zjal­ne­go orga­ni­zu­ją reci­tal pia­ni­stycz­ny Wero­ni­ki Jaro­sze­wicz. Wero­ni­ka jest cór­ką nasze­go Pana Orga­ni­sty — swe­go cza­su pre­zen­to­wa­ła swo­je umie­jęt­no­ści rów­nież i w naszym koście­le. Pod­czas reci­ta­lu na for­te­pia­nie zagra muzy­kę: Cho­pi­na, Beetho­ve­na, Brahm­sa i Rach­ma­ni­no­wa. Jeże­li ktoś miał­by ocho­tę wybrać się w andrzej­ko­wy wie­czór do Choj­nic — Pan Orga­ni­sta z Cór­ką ser­decz­nie zapra­sza­ją. Dla naszych para­fian mamy na to wyda­rze­nie kil­ka bez­płat­nych zapro­szeń – są wyło­żo­ne na sto­li­ku. Mam nadzie­ję, że nie­ba­wem Wero­ni­ka zapre­zen­tu­je też swe umie­jęt­no­ści w naszym koście­le. Liczę bowiem na to, że dzię­ki nasze­mu wspól­ne­mu wysił­ko­wi — po remon­cie orga­nów będzie­my mie­li i u nas instru­ment nada­ją­cy się do dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii, za dary sto­łu, za wyko­na­ne pra­ce wokół ple­ba­nii i cmen­ta­rza oraz w Orzeł­ku, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc dla nasze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go.

5. Niech Pan Jezus bło­go­sła­wi wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne

Komentowanie zostało zamknięte.