30. października 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 29.10.2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj umac­nia­my naszą wspól­no­tę z Panem Bogiem i brać­mi. Ale z tym dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Pana Boga. Musi­my zadbać, aby nasz para­fial­ny kościół cią­gle pięk­niał, aby rów­nież od stro­ny mate­rial­nej był miej­scem god­nym swe­go Gospo­da­rza-Jezu­sa. Jeste­śmy to win­ni wobec przy­szłych poko­leń, któ­re tu po nas przyj­dą, aby wyzna­wać swo­ją wia­rę i chwa­lić Boga. Ludzie głę­bo­ko wie­rzą­cy, sami czu­ją potrze­bę odpo­wie­dzial­no­ści za Dom Boży. Bóg zapłać wam za to. Dziś obcho­dzi­my rów­nież X Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem prze­śla­do­wa­nym. Naszą modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my cier­pią­cy Kościół w Paki­sta­nie.

2. W ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. zapra­szam na krót­kie spo­tka­nie Radę Para­fial­ną.

3. W czwar­tek, 1 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pamię­taj­my, że w tym dniu mamy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy św. W naszym koście­le tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 11.00, ale o 14.30, a po niej na cmen­ta­rzu pro­ce­sja za zmar­łych. Jak co roku tego dnia po połu­dniu zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci. Kart­ki z wypo­min­ka­mi moż­na skła­dać do koń­ca listo­pa­da. Ofia­ry z wypo­min­ków są w cało­ści prze­zna­czo­ne na trwa­ją­ce pra­ce przy pło­cie cmen­tar­nym. Pro­szę tak­że o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu i o ure­gu­lo­wa­nie opłat za gro­by, według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych.

4. W tych listo­pa­do­wych dniach w spo­sób szcze­gól­ny pamię­ta­my też o naszych zmar­łych. Niech pamięć ta będzie wyra­zem nie tyl­ko naszej kul­tu­ry, ale i wia­ry w łącz­ność z tymi, któ­rzy przed nami ode­szli do wiecz­no­ści. Z wdzięcz­no­ści za trud ich codzien­ne­go życia i poświę­ce­nie dla nas, za wszel­kie dobro kie­dyś od nich otrzy­ma­ne, zanie­śmy im dar modli­twy, a zwłasz­cza dar ofia­ry Mszy św. Dopie­ro wte­dy kwia­ty i zapa­lo­ne na gro­bie zni­cze sta­ną się wyra­zem cze­goś, co jest cen­ne w oczach Pana Boga. W obli­czu śmier­ci i tajem­ni­cy życia wiecz­ne­go nie wol­no nam posłu­gi­wać się pusty­mi sło­wa­mi i gesta­mi.

5. W pią­tek, 2 listo­pa­da, we wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, zgod­nie z zale­ce­niem Kościo­ła nale­ży spra­wo­wać trzy Msze św. Nie zapo­mi­naj­my też, że przez osiem pierw­szych dni listo­pa­da duszom w czyść­cu może­my raz dzien­nie ofia­ro­wać wiel­ki dar – odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji oraz speł­nie­nie pozo­sta­łych zwy­kłych warun­ków odpu­stu, to zna­czy: stan łaski uświę­ca­ją­cej, brak przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu, przy­ję­cie Komu­nii św., odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

6. Zachę­cam wszyst­kich do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi św. we wto­rek od 16.30 do 18.00, a w I pią­tek, dla tych któ­rzy nie mają moż­li­wo­ści we wcze­śniej­sze dni, od 15.30 do 16.30. Odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.30. Z racji na cha­rak­ter dnia, modli­twy I piąt­ku nale­ży pozo­sta­wić indy­wi­du­al­nej poboż­no­ści wier­nych.

7. Za dzi­siej­szą zbiór­kę na prze­śla­do­wa­ny Kościół w Paki­sta­nie, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii, zwłasz­cza na remont orga­nów, za dary sto­łu i bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wygra­bie­nie i wywie­zie­nie liści z cmen­ta­rza.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.