23. września 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 września 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pan Jezus przez całe swo­je ziem­skie życie wie­dział, do cze­go się przy­go­to­wu­je, że Jego śmierć będzie ceną za zba­wie­nie ludzi. My też wie­my, że aby osią­gnąć zba­wie­nie, musi­my przejść przez dro­gę codzien­ne­go krzy­ża naszych cier­pień, nie­po­wo­dzeń i grze­chów. Zba­wi­ciel wska­zu­je nam, że naj­lep­szą posta­wą życio­wą jest posta­wa peł­ne­go zaufa­nia Panu Bogu. Mamy być jak małe dziec­ko, któ­re bez­gra­nicz­nie ufa swo­im rodzi­com.

2. W sobo­tę przy­pa­da świę­to Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Ci wiel­cy Boży posłań­cy bro­nią nas i poucza­ją. Sta­raj­my się z nimi zaprzy­jaź­nić. Tego dnia odpust w Dąbrów­ce o godz.11.00.

3. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia życzę, aby dobry Bóg czu­wał nad nimi każ­de­go dnia.

4. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na kon­to na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza na remont orga­nów, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­ży­ciu tego­rocz­ne­go odpu­stu oraz za przy­go­to­wa­nie w Domu Kul­tu­ry poczę­stun­ku dla gości, któ­rzy z nami byli w tym uro­czy­stym dniu. Tak bar­dzo dzi­siej­szy świat potrze­bu­je nasze­go świa­dec­twa bycia dla innych. Uczmy się tego zwłasz­cza od naszych Świad­ków Miło­sier­dzia. Im czło­wiek bar­dziej umie się dzie­lić, tym moc­niej zbli­ża się do Boga. I może kil­ka słów o orga­nach, któ­re wyma­ga­ją jesz­cze wie­lu tygo­dni cięż­kiej i solid­nej pra­cy. O pomoc w kapi­tal­nym ich remon­cie pro­si­łem rów­nież wie­le insty­tu­cji i urzę­dów oraz spon­so­rów pry­wat­nych. Do tej pory tyl­ko w jed­nym przy­pad­ku otrzy­ma­li­śmy wspar­cie w wyso­ko­ści 500 zł. Wia­trow­ni­ce orga­nów i drew­nia­ne pisz­czał­ki są w fatal­nym sta­nie tech­nicz­nym i duża ich część musi być wymie­nio­na na nowe. Demon­taż instru­men­tu z nasze­go kościo­ła spra­wił, że usta­li­li­śmy z kon­ser­wa­to­rem kom­plek­so­wą reno­wa­cję i kon­ser­wa­cję nie wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­ków orga­nów. Tych, któ­rzy mogą pro­szę o pomoc, zro­zu­mie­nie i wspar­cie tego remon­tu. Niech Bóg bło­go­sła­wi wszyst­kich naszych przy­ja­ciół i dobro­dzie­jów, któ­rzy są szcze­rze zatro­ska­ni o spra­wy Kościo­ła.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że kalen­da­rze na Nowy Rok. Duże i trój­dziel­ne w cenie 10 zł., a małe po 5 zł.

6. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.