16. września 2018 · Możliwość komentowania XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 września 2018 ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś, 16 wrze­śnia prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust para­fial­ny. Na sumę o godz. 12.00, a potem na 15.00 na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję zakoń­czo­ną rów­nież pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zapra­szam całą asy­stę. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości z innych para­fii, by razem z nami prze­ży­wa­li ten uro­czy­sty dzień. Gorą­co dzię­ku­ję ks. dr. Jac­ko­wi Sosnow­skie­mu, nota­riu­szo­wi naszej kurii w Pel­pli­nie, za prze­wod­ni­cze­nie naszej uro­czy­sto­ści i wygło­szo­ne sło­wo Boże.

2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my w naszej Ojczyź­nie Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu. Ogar­nia­my modli­twą dzien­ni­ka­rzy, repor­te­rów i wszyst­kich pra­cu­ją­cych w róż­ne­go rodza­ju mediach, by sta­wa­li się prze­ka­zi­cie­la­mi praw­dy i trwa­łych, nie­prze­mi­ja­ją­cych war­to­ści.

3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym pod datą 18 wrze­śnia przy­pa­da świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na pol­skiej mło­dzie­ży. Mimo upły­wu stu­le­ci jest on nadal czy­tel­nym wzo­rem życia dla mło­de­go poko­le­nia. Na wie­czor­ną Mszę św. obo­wiąz­ko­wo zapra­szam wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i I Komu­nii św. Przez wsta­wien­nic­two św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, będzie­my pro­si­li Pana Boga o świę­tość dzie­ci i mło­dzie­ży, bo od nich zale­ży przy­szłość nasze­go naro­du i Kościo­ła – zapra­szam tak­że rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców.

4. Za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu na kolek­tę gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­nie skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na odpust oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zapro­szo­nym kapła­nom, naszym gościom, całej asy­ście i wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie odpu­stu w każ­dym jego wymia­rze oraz mają­cym wyobraź­nię miło­sier­dzia raz jesz­cze z całe­go ser­ca dzię­ku­ję. Po sumie zapra­szam wszyst­kich gości na poczę­stu­nek do Domu Kul­tu­ry.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć odpu­sto­we kub­ki z wize­run­kiem Świad­ków Miło­sier­dzia oraz albu­my.

6. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.