10. września 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 września 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. We wto­rek, 11 wrze­śnia, przy­pa­da rocz­ni­ca tra­gicz­nych zama­chów w Nowym Jor­ku. Z powo­du nie­na­wi­ści 17 lat temu zgi­nę­ło tylu nie­win­nych ludzi. Chry­stus nie­ustan­nie poucza nas: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój…”. Ale taki może być tyl­ko ten, kto napraw­dę żyje w wiel­kiej przy­jaź­ni z Panem Bogiem, kto idzie dro­gą wia­ry, nadziei i miło­ści. Módl­my się dzi­siaj tak­że o to, aby Chry­stus, któ­re­go na krzyż zawio­dła miłość do każ­de­go czło­wie­ka, przy­cią­gnął do sie­bie jak naj­więk­sze rze­sze ludzi. Pro­śmy o praw­dzi­wy Boży pokój w naszych rodzi­nach, para­fii, w naszej Ojczyź­nie i na całym świe­cie.

2. Dzień 11 wrze­śnia to rów­nież wspo­mnie­nie pięk­ne­go wyda­rze­nia z 2016 roku, jakim była beaty­fi­ka­cja ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go, któ­re­go wyjąt­ko­wo poko­cha­li­śmy w naszej para­fii.

3. W pią­tek, 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 16 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. dra Jac­ka Sosnow­skie­go- nota­riu­sza naszej kurii. Na sumę, a potem na 15.00 na Godzi­nę Miło­sier­dzia zakoń­czo­ną rów­nież pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości z innych para­fii. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two naszych „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.16.00 do 17.00.

4. Prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­cym w tym tygo­dniu imie­ni­ny, uro­dzi­ny i wszel­kie jubi­le­usze.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii, za dary sto­łu i ofia­ry na kwia­ty oraz przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w życie naszej wspól­no­ty i mają­cym wyobraź­nię miło­sier­dzia gorą­co dzię­ku­ję. Tyl­ko dzię­ki naszej współ­pra­cy moż­na zro­bić tyle dobre­go. W śro­dę na godz. 15.00 pro­szę o pomoc w grun­tow­nym sprzą­ta­niu kościo­ła i całe­go obej­ścia.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.