02. września 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2 września 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Jutro roz­po­czy­na się nowy rok szkol­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pod­czas uro­czy­stej Mszy Świę­tej o godz. 7.30 pra­gnie­my wypra­szać pomoc Maryi, Sto­li­cy Mądro­ści, dla uczniów, nauczy­cie­li, kate­che­tów, rodzi­ców i wszyst­kich zatro­ska­nych o wycho­wa­nie i wykształ­ce­nie mło­de­go poko­le­nia. Po Mszy św. poświę­ce­nie przy­bo­rów szkol­nych.

2. W śro­dę na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Kolek­ta tego dnia będzie prze­zna­czo­na na misje świę­te.

3. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca zachę­cam szcze­gól­nie dzie­ci i mło­dzież do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu pojed­na­nia i przy­ję­cia Komu­nii św. wyna­gra­dza­ją­cej Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. Zapra­szam rów­nież do roz­po­czę­cia nabo­żeń­stwa dzie­wię­ciu pierw­szych piąt­ków. Obo­wiąz­ko­wo przyj­dą dzie­ci, któ­re w tym roku były u I Komu­nii św. Przy­go­to­wa­ne są dla nich spe­cjal­ne ksią­żecz­ki. Odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00, a na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

4. W sobo­tę przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, zna­ne jako świę­to Mat­ki Bożej Siew­nej. Msza św. z poświę­ce­niem ziar­na o godz. 9.00. Zapra­szam szcze­gól­nie rol­ni­ków.

5. Dziś o godz. 16.30 w Kamie­niu Kra­jeń­skim roz­po­czy­na się deka­nal­ny, mie­sięcz­ny kurs przed­mał­żeń­ski. Oso­by, któ­re w naj­bliż­szym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go, a nie ukoń­czy­ły takie­go przy­go­to­wa­nia, zobo­wią­za­ne są odby­cia tych nauk.

6. Za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła (921,22zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a zwłasz­cza na remont orga­nów, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Roz­po­czę­li­śmy już przy­go­to­wa­nia do odpu­stu para­fial­ne­go, któ­ry prze­ży­wać będzie­my w nie­dzie­lę 16 wrze­śnia. Dzię­ku­ję za wszel­kie wspar­cie i dary sto­łu. Ofia­ry na kwia­ty i pozo­sta­łe pra­ce zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem nasze­go para­fial­ne­go świę­ta, moż­na skła­dać w biu­rze lub wrzu­cać do skrzyn­ki nowen­no­wej. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na, któ­rą wes­prze­my kapi­tal­ny remont naszych orga­nów.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że gaze­ty o tema­ty­ce misyj­nej.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.