13. maja 2018 · Możliwość komentowania WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 13 maja 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, któ­ra koń­czy 40-dnio­wy okres uka­zy­wa­nia się Zmar­twych­wsta­łe­go i umac­nia­nia w wie­rze Apo­sto­łów, poma­ga nam lepiej zro­zu­mieć zapew­nie­nie Jezu­sa: idę do Ojca przy­go­to­wać wam miej­sce. Żyje­my wciąż nadzie­ją, że zasłu­ży­my sobie na prze­by­wa­nie na wie­ki w nie­bie, razem z naszym Zba­wi­cie­lem, w domu Ojca.

2. W tym tygo­dniu, razem z Apo­sto­ła­mi zgro­ma­dzo­ny­mi w Wie­czer­ni­ku, chce­my trwać w ocze­ki­wa­niu na speł­nie­nie się Jezu­so­wej obiet­ni­cy zesła­nia Ducha Świę­te­go. Codzien­nie odpra­wia­my nowen­nę do Ducha Świę­te­go na zakoń­cze­nie nabo­żeń­stwa majo­we­go.

3. Przy­po­mi­na­my, że każ­dy kato­lik, zgod­nie z przy­ka­za­nia­mi kościel­ny­mi, powi­nien przy­naj­mniej raz w roku przy­stą­pić do sakra­men­tu poku­ty, a w cza­sie wiel­ka­noc­nym przy­jąć Komu­nię św. Czas Komu­nii św. wiel­ka­noc­nej koń­czy się w uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej za dwa tygo­dnie.

4. 2 czerw­ca udam się z naszą mło­dzie­żą i wszyst­ki­mi chęt­ny­mi na Pola Led­nic­kie. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc. Zapi­sy po Mszach św.

5. W dniach od 6 do 9 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Wil­na. W spo­sób szcze­gól­ny chce­my odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z życiem Apo­stoł­ki Boże­go Miło­sier­dzia, św. Fau­sty­ny i kan­dy­da­ta na Ołta­rze, czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go, ks. Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Zapra­szam wszyst­kich chęt­nych, a zwłasz­cza oso­by, któ­re przyj­mu­ją pod swój dach reli­kwie naszych Wiel­kich Świad­ków Miło­sier­dzia, a tak­że uczest­ni­ków eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej. Do dnia 17 czerw­ca moż­na się zapi­sy­wać, wpła­ca­jąc rów­no­cze­śnie zalicz­kę w wyso­ko­ści 230 zł. Na piel­grzym­kę może­cie zabrać oso­by z innych para­fii. Ramo­wy pro­gram wywie­szo­ny jest w gablo­cie i wyło­żo­ny na sto­li­ku.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne na potrze­by naszej wspól­no­ty, tak­że te wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w pra­cach przy koście­le i ple­ba­nii oraz w przy­go­to­wa­niu wizy­ta­cji paster­skiej połą­czo­nej z bierz­mo­wa­niem, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Nasz wspól­ny wysi­łek i zaan­ga­żo­wa­nie w życie tej para­fii, zosta­ły wyjąt­ko­wo doce­nio­ne przez komi­sję z Pel­pli­na oraz przez dele­ga­ta nasze­go Bisku­pa Ryszar­da, ks. wizy­ta­to­ra Pra­ła­ta Maria­na Szcze­piń­skie­go.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.